Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Методичні рекомендації з питань дотримання чинного законодавства

  Роз'яснення з питань передачі у користування на умовах оренди водних об'єктів у комплексі із земельною ділянкою
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:23:35
5460Kb Скачать скачать

 Окремі питання організації діловодства та архівної справи (щодо подання документів на розгляд ЕПК/ЕК державних архівних установ)

 

 

 

Відповідно до чинного законодавства установи, організації та підприємства усіх форм власності в своїй діяльності створюють документи, у звязку з чим повинні дотримуватися певних норм, а саме:

-    складання номенклатур справ;

-    описів справ постійного зберігання;

-    описів  справ тривалого (понад 10 років) зберігання;

-    описи справ тимчасового (до 10 років включно) зберігання;

-    описів справ з особового складу;

- акти приймання-передавання документів у разі зміни керівника, відповідальних працівників;

-   акти про вилучення документів (судовими або слідчими органами);

-    акти про нестачу документів (втрата, псування, крадіжка тощо);

- акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду тощо.

 

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» регулює відносини, пов'язані  із  формуванням, обліком, зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші основні питання архівної справи.

Стаття 1 цього Закону визначає, що архівний документ - документ незалежно від його виду, виду матеріального  носія  інформації, місця, часу  створення і місця зберігання  та  форми  власності  на нього, що припинив виконувати функції,  для  яких  був  створений, але зберігається або підлягає зберіганню  з  огляду на значущість для особи, суспільства чи держави  або цінність для власника також як об'єкт рухомого майна;

цінність документа встановлюється в ході його експертизи;

… номенклатура справ - обов'язковий для кожної юридичної особи систематизований перелік  назв  справ,   що  формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ.

Стаття 4 Закону «Про Національний архівний фонд визначає, що Національний архівний фонд України  є  складовою частиною вітчизняної  і  світової  культурної  спадщини  та  інформаційних ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для задоволення інформаційних потреб суспільства і   держави, реалізації прав та законних інтересів кожної людини і зобов’язує юридичних та фізичних осіб  забезпечувати збереженість Національного архівного фонду та сприяти його поповненню.

Стаття 5 цього закону визначає, що Національний архівний фонд формується з архівних документів  державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм  власності,  а  також  архівних документів громадян і їх об'єднань.

Шоста стаття вищеназваного закону визначає, що експертиза цінності документів проводиться за ініціативою  їх власника  або  державної  архівної установи за згодою власника.  У разі виникнення загрози знищення  або  значного  погіршення  стану зазначених  документів  їх  власник зобов'язаний повідомити про це державну архівну установу для організації експертизи цінності  цих документів.  Забороняється  знищення  документів  без попереднього проведення експертизи їх цінності.

Під  час проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються   типовими   та  галузевими  переліками видів документів з нормативно встановленими строками  їх зберігання, затвердженими відповідно до законодавства.

Юридичні і  фізичні  особи, які мають архівні документи, від часу  створення  яких  минуло  понад 50 років, або які мають намір здійснити  їх відчуження чи вивезення за межі України, зобов'язані повідомити про це одну з  державних архівних установ з метою вирішення питання про проведення експертизи цінності цих документів. Без повідомлення державної архівної установи відчуження архівних  документів,  вивезення  їх  за  межі України забороняються.

Державні архівні  установи  та  архівні  відділи міських рад мають право  на отримання в установленому  порядку документів юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом. (Ці вимоги не поширюються на власників особистих архівних документів.

Документи вносяться до Національного архівного фонду впорядкованими за рахунок власника відповідно до вимог, встановлених Міністерством юстиції України.

Стаття 31 закону визначає, що державні органи, органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, установи та організації створюють архівні підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших  цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян. Зазначені юридичні особи передають документи поточного діловодства до своїх архівних підрозділів у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

 

Строки  тимчасового зберігання архівних документів в архівних підрозділах  державних  органів, органів місцевого самоврядування, державних і  комунальних підприємств, установ та організацій визначаються Міністерством юстиції України з урахуванням правового статусу та особливостей діяльності зазначених юридичних осіб.

Вищезазнчені юридичні особи зобов'язані після закінчення строків тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду, в  тому числі електронних, кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, науково-технічних документів передати їх у порядку, встановленому Міністерством  юстиції  України, на постійне зберігання відповідно до центральних державних  архівів України, галузевих державних архівів, місцевих державних архівних установ або архівних відділів міських рад.

У разі ліквідації або реорганізації державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій документи, що нагромадилися за час їх діяльності, передаються ліквідаційною комісією (ліквідатором) правонаступникам у порядку, встановленому Міністерством  юстиції  України,  із збереженням відповідної форми власності  на зазначені  документи,  а у випадках  відсутності правонаступників - відповідним державним архівним установам або іншим місцевим архівним установам.

Положення про архівні підрозділи державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій затверджується  зазначеними  юридичними особами  на основі типового положення, затвердженого Міністерством юстиції України.

 

32 стаття встановлює, що об'єднання громадян  і  релігійні організації,  а  також підприємства,  установи  та  організації, засновані на приватній формі власності, мають право створювати архівні підрозділи для постійного або тимчасового зберігання документів, що не належать державі, територіальним громадам,   передавати  документи.

У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії  зобов’язані  забезпечити  впорядкування та збереженість документів, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), нарахуванням і виплатою заробітної плати працівникам, і за  погодженням  із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і  діловодства або уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого зберігання  архівних  документів цих юридичних осіб.

Положення про архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств,   установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, затверджуються їх засновниками з   урахуванням  рекомендацій центрального органу виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства.

 

Стаття 42 закону «Про Національний архівний фонд та архівні установи» про право  архівних установ  на здійснення перевірок роботи архівних підрозділів і служб діловодства  державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань  громадян, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

 

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (стаття 48) визначає порядок вирішення питання зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій: ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури та до винесення господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи - банкрута  зобов’язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого їх зберігання.

 

Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій встановлюють єдиний для всіх установ порядок роботи з документами від їх створення в діловодстві допередання на постійне зберігання до державних архівних установ, архівнихвідділів міських рад або інших архівних установ, підвищення ефективності організації архівної справи в установах, суворе дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань архівної справи та діловодства.

 

Пункт 2.2 Правил вст ановлює, що положення про архів, який  є самостійним структурним підрозділом або входить до складу служби діловодства, затверджується керівником установи. Установи, у діяльності яких утворюються документи Національного архівного фонду, погоджують положення про архів з відповідною експертною-перевірною (експертною) комісією (далі – ЕПК або ЕК)  державної архівної установи, архівного

відділу міської ради, після чого положення затверджуються керівником установи.

У малочисельних установах відповідальність за роботу з архівними документами покладається на одного з працівників служби діловодства. У посадовій інструкції цього працівника зазначаються види робіт, обов'язки з виконання яких покладаються на нього, його права та відповідальність.

 

Пункт 2.8. Правил установлюються такі граничні строки тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду в архіві установи:

для районних рад і державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та безпосередньо підпорядкованих їм організацій – 5 років;

для записів актів громадянського стану, судових справ, записів нотаріальних дій, документів з особового складу – 75 років.

 

Строки тимчасового зберігання документів в архіві установи можуть бути змінені з дозволу державної архівної установи, архівного відділу міської ради, до яких ці документи надходять на постійне зберігання.

 

Пункт 3.1.1. Правил визначено, що - номенклатура справ є систематизованим переліком найменувань справ, створюваних у діловодстві установи, оформлених у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання справ.

Номенклатура справ є обов'язковим для кожної установи інформаційним довідником, який складається для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого пошуку документів за змістом і видом та їх відбору для внесення до складу Національного архівного фонду.

Відповідальність за складання номенклатури справ покладається на службу діловодства за участю архіву установи.

 

Пункт 3.1.24. встановлює, що новостворені установи незалежно від форми власності протягом року з дня реєстрації подають свою номенклатуру справ на розгляд ЕПК/ЕК відповідного державного архіву.

 

Пунктом 4.5.6.Правил визначено, що  відбір документів, строки зберігання яких закінчилися, та складання акта про вилучення цих документів для знищення здійснюються після зведення описів справ установи за відповідний період.

Зведені описи і акт розглядаються ЕК установи одночасно. Схвалені ЕК установи описи справ, акти про вилучення для знищення документів разом подаються на розгляд ЕПК/ЕК відповідного державного архіву.

 

Схвалені у такому порядку описи справ постійного зберігання, а також погоджені нею описи справ з особового складу та акти про вилучення для знищення документів, після чого установа-фондоутворювач має право знищувати документи.

 

Установи, у діяльності яких не утворюються документи

Національного архівного фонду, складають (відповідно до пункту 4.5.8 цих Правил) акти про вилучення для знищення документів після підготування описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з особового складу. Акти одночасно з описами справ подаються на розгляд ЕК установи, після чого схвалені акти про вилучення для знищення разом з описами справ з особового складу подаються на погодження ЕПК/ ЕК державної архівної установи, архівного відділу міської ради.

Знищення документів проводиться після затвердження акта керівником установи. 

Пункти 6.1.1. – 6.4.5. Правил встановлюють вимоги до складання описів справ (постійного терміну зберігання, тривалого та тимчасового термінів зберігання  та документів з особового складу) та порядку погодження з ЕПК/ЕК державної архівної установи.

 

Документи на розгляд ЕПК/ЕК державної архівної установи направляються в чистовому варіанті із супрвідним листом, у кількості примірників, необхідних для роботи, але не менше, ніж встановлено цими Правилами.

 

З повними текстами вищевказаних законів та Правил можна ознайомитися в мережі Інтернет або в архівному секторі Братської РДА.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо надання у користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території Миколаївської області

 

1. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно до Водного, Земельного і Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про аквакультуру»,  постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету», постанови Кабінету Міністрів України від  29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів».

2.У користування на умовах оренди можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера, замкнені природні водойми для цілей, визначених статтею 51 Водного кодексу України. Рибогосподарські технологічні водойми надаються у користування для цілей аквакультури, а частини рибогосподарських водних об’єктів - тільки для розміщення плавучих рибницьких садків відповідно до умов статті 14 Закону України «Про аквакультуру».

3. Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об'єкти, що:

1) використовуються для питних потреб;

2) розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

4. Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди земель  водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою.

5. Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з Держводагентством.

Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України повноваження щодо надання у користування на умовах оренди земельних ділянок  належать:

1) земельних ділянок комунальної власності територіальних громад – відповідним сільським, селищним, міським радам;

2) земельних ділянок із земель державної власності у межах сіл, селищ, міст районного значення та за межами населених пунктів для ведення водного господарства – районним державним адміністраціям;

3) земельних ділянок із земель державної власності у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів – обласній державній адміністрації;

4) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності - головному управлінню Держземагентства у Миколаївській області.

У разі розміщення земельної ділянки під водним об’єктом на території більш ніж однієї місцевої ради у договорі оренди водного об’єкта має бути визначено площу земельної ділянки, розмір нормативної грошової оцінки та плати за оренду землі окремо по кожній місцевій раді. Якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, у разі розміщення такої земельної ділянки одночасно в межах та за межами населеного пункту, у договорі оренди водного об’єкта мають бути розмежовані площі частин земельної ділянки в межах та за межами населених пунктів та розміри орендної плати за землю по кожній з цих частин.

6. Проект договору оренди водного об’єкта розробляється переможцем земельних торгів спільно з Миколаївським обласним управлінням водних ресурсів і головним управлінням Держземагентства у Миколаївській області відповідно до Типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420.

7. Невід’ємними частинами договору оренди водного об’єкта є:

1) план або схема об’єкта оренди;

2) кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

3) акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

4) акт приймання-передачі об’єкта оренди;

5) проект відведення земельної ділянки;

6) паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми.

8. Відповідно до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 775/23307, замовником робіт із розроблення паспорта водного об’єкта є його орендодавець.

Відповідно до статті 136 Земельного кодексу України фінансування витрат з розроблення паспорта водного об’єкта під час підготовки лоту до проведення земельних торгів може здійснюватись за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

9. Строк дії договору оренди водного об'єкта встановлюється за згодою сторін відповідно до вимог чинного законодавства.

10. Обчислення розміру орендної плати за водний об’єкт здійснюється відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

11. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, що визначаються Держземагентством України за формами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1724 “Деякі питання оренди земель”, які заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди водного об’єкта чи продовження його дії.

12. Обчислення розміру орендної плати за частину рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарську технологічну водойму проводиться відповідно до Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 січня 2014 року № 11, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за № 194/24971.

13. Сплата орендної плати за водний об’єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об’єктом.

14. У договорі оренди водного об'єкта визначаються зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами.

15. Підставою для укладання договору оренди водного об’єкта (крім рибогосподарської технологічної водойми або її частини) є протокол земельних торгів.

16. Право користування водним об'єктом виникає з дня державної реєстрації цього права.

17. Державна реєстрація права оренди водного об’єкта здійснюється відповідно до чинного законодавства.

18. У п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди орендар надає копію договору оренди водного об’єкта органу податкової служби за місцезнаходженням водного об’єкта та відповідному територіальному органу Держземагентства України.

19. Права та обов'язки орендодавця і орендаря визначаються умовами договору відповідно до чинного законодавства.

Крім того, в договорі оренди водного об’єкта мають бути  передбачені такі обов’язки орендаря:

1) здійснення діяльності з штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання відповідно до вимог Законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру»;

2) надання організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства у визначені строки та за формами, затвердженими в установленому чинним законодавством порядку, звітів про водокористування (звіт 2-ТП (водгосп));

3) надання територіальним органам центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства (Держрибагентства), у разі здійснення аквакультури, звітної інформації за формою № 1А-риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20__ рік», затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2012 №141, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 09.04.2012 за № 514/20827 «Про затвердження форми звітності №1А-риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20__р.» та інструкції щодо її заповнення»;

4) забезпечення додержання норм зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.01.2013 №45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11.02.2013 за №240/22772 «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України» (для водних об’єктів, наданих для виробництва продукції аквакультури та рибогосподарських технологічних водойм) або виконання вимог режимів рибогосподарської експлуатації водойм, затверджених відповідно до вимог Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарств, затвердженої наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.01.2008 № 4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 28.01.2008 №64/14755 (для водних об’єктів, наданих для рибогосподарських потреб під здійснення штучного вирощування водних біоресурсів в спеціальних товарних рибних господарствах).

20. Копії платіжних документів про внесення орендної плати за водний об’єкт щомісячно надаються орендарем органу водного господарства за місцем знаходження, який здійснює контроль за надходженням коштів за оренду водних об’єктів.

21. Орендарі, які використовують водний об’єкт для рибогосподарських потреб, після державної реєстрації погодженого договору оренди водного об’єкта, зобов’язані, у разі необхідності, оформити дозвіл на спеціальне водокористування.

22. Орендарям, що користуються земельною ділянкою на умовах оренди під водним об’єктом до 01 липня 2013 року, але не уклали договір оренди на водний об’єкт, необхідно укласти з орендодавцем договір оренди водного об’єкта згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів» без проведення земельних торгів, з урахуванням цих Методичних рекомендацій.

23. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди водних об’єктів, повинні щороку до 01 лютого надавати органу податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди водних об’єктів на поточний рік, та інформувати відповідний орган податкової служби про укладення нових, внесення змін до чинних договорів оренди водних об’єктів та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

24. Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунками за оренду здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Начальник Миколаївського обласного

управління водних ресурсів               С.М. Письменний