Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Нормативні документи

УВАГА! ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ!

18 жовтня 2019 року, набрав чинності  Закон  від 02 жовтня 2019 року № 140-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" (далі - Закон № 140). Його було опубліковано в газеті "Голос України" 17 жовтня.  Зміни до статей 46, 52 Закону "Про запобігання корупції" вводяться в дію з 1 січня 2020 року.

Законом № 140 передбачається, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повинно мати одного керівника, відповідального за ухвалення рішень. Тепер Голову НАЗК обиратиме конкурсна комісія, до складу якої увійдуть 3 експерти, запропоновані Кабміном, і 3 три особи, визначені Кабміном на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови НАЗК або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

Змінюється форма урядування НАЗК з колегіальної на одноосібну.

Не зможуть увійти до складу конкурсної комісії особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Головою НАЗК зможе стати громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу освіту, володіє державною мовою, є доброчесним і компетентним, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки. Призначатиме на посаду та звільнятиме з посади Голову НАЗК Кабмін відповідно до подання конкурсної комісії за результатами відкритого конкурсного відбору. Призначатиметься він строком на 4 роки. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.

Гарантії незалежності Голови НАЗК забезпечено через визначення вичерпного переліку підстав  для дострокового припинення його повноважень, які не передбачають можливості політично мотивованого звільнення.

Рішенням Голови Національного агентства можуть створюватися не більше 6 територіальних органів Національного агентства.

Передбачено створити підрозділ внутрішнього контролю НАЗК з метою забезпечення доброчесності його працівників. Прописано зміну порядку формування та розширення повноваження Громадської ради при НАЗК (громадський контроль за діяльністю НАЗК забезпечуватиметься через Громадську раду при Агентстві, яка складатиметься з 15 осіб та формуватиметься відповідно до результатів відкритого конкурсу). Передбачено проведення кожні 2 роки зовнішньої незалежної оцінки ефективності діяльності Агентства.

Із  Закону "Про запобігання корупції" на виконання Рішення КСУ № 3-р/2019 виключаються з кола суб'єктів декларування представники громадськості, інші особи, які не здійснюють функції держави або місцевого самоврядування та поширення на яких заходів фінансового контролю є надмірним та необґрунтованим втручанням у їхні права, суперечить принципам верховенства права та демократичного урядування.

 

Також, Законом № 140 НАЗК надається автоматизований доступ до всіх державних реєстрів. Зокрема, йдеться про відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно, а також доступу до інформації про вчинені нотаріальні дії, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів.

Нормативно-правові акти НАЗК підлягають держреєстрації Мін'юстом та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. НПА, що пройшли держреєстрацію, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня офіційного опублікування. Інші акти НАЗК набирають чинності з дня їх прийняття, якщо самим актом не встановлено інший строк набрання ним чинності, але не раніше дня прийняття, та доводяться до відома осіб, на яких поширюється дія таких актів, у встановленому Національним агентством порядку.

У прийнятому Законі № 140 прописано посилення вимог щодо фінансової звітності в частині декларування для суб'єктів, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Політична партія матиме право на отримання державного фінансування її статутної діяльності, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів її виборчий список кандидатів у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не менше 5 % голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Раніше на фінансування мали право партії, що отримали не менше 2 % голосів виборців (змінено ст. 17-3 Закону "Про політичні партії в Україні").

Крім того, щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій, які відповідно до Закону мають право на таке фінансування, відтепер становить одну соту розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів держбюджету, помноженого на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів. Раніше діяла норма відповідно про дві сотих розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів державного бюджету, помноженого на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні (зміни до ст. 17-2 зазначеного Закону).

Звертаємо увагу  на розширення кола близьких осіб та членів сім’ї суб’єктів декларування відповідно до змін, які внесені в Закон України “Про запобігання корупції” (далі-Закон № 1700) та набрали чинності 18 жовтня 2019 року.

Так, відтепер термін «близькі особи» в Законі застосовується до двоюрідного брата, двоюрідної сестри, рідного брата та сестри дружини (чоловіка), племінника, племінниці, рідного дядька, рідної тітки, батька та мати дружини (чоловіка) сина (дочки) (тобто свати).

 «Близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта";

Члени сім’ї:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цьогоЗакону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі".

Отже, для вимог фінансового контролю членами сім’ї суб’єкта декларування тепер вважаються його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов’язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.

Також, відтепер до суб’єктів електронного декларування належать Керівник Офісу Президента України, Перший заступник та заступник Керівника Офісу Президента України, помічники суддів, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України “Про державну службу”, крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Нагадуємо, що на коло близьких осіб поширюються обмеження щодо спільної роботи: публічним службовцям заборонено мати таких осіб у прямому підпорядкуванні.

Крім цього, до складу Громадської ради при Національному агентстві не можуть входити особи, близькі особи яких є або, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років.

Також, абзац перший частини четвертої ст.45 Закону № 1700 викладено в такій редакції «Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів».

Дещо розширено інформацію, що відображається в декларації.

Так,  у частині першій, у пункті 1 статті 46 абзац перший викладено  в такій редакції: «У декларації зазначаються відомості про: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

абзац третій викладено  в такій редакції:

"особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, - також відомості про назву конкурсної комісії, до складу якої вони входять (входили)";

Змінено також вимоги до інформації що подається в декларації  щодо наявних грошових активів. Так, перше речення пункту 8 цьої ж статті викладено  в такій редакції:

"8) наявні у суб’єкта декларування або членів його сім’ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах";

в абзаці першому пункту 9: перше речення викласти в такій редакції:

"9) фінансові зобов’язання суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення";

останнє речення У разі якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання) виключено;

частину друг уст.46 доповнено абзацами другим і третім такого змісту:

"Національне агентство визначає у формі декларації дані, що повинні зазначатися з метою ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, а також об’єктів декларування, інформація щодо яких подається у декларації.

Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду";

Ст.46 доповнено  приміткою такого змісту:

"Примітка. У цілях розділу VII цього Закону членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації";

Також, у частині другій статті 52 Закону № 1700:

перше речення абзацу першого викладено  в такій редакції:

"2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство";

та  доповнено  абзацом другим такого змісту:

"Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону";

Звертаємо увагу також, що нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України “Про запобігання корупції”) набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Завідувач сектору взаємодії з

правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної роботи

апарату Братської районної державної адміністрації                                        Наталя ЧОРНОРОТ 

Роз’яснення НАЗК від 13.02.2020 № 1 з актуальних питань, а також щодо змін, внесених Законом України № 140-IX від 02.10.2019

 

Антикорупційне законодавство

Закони України:
 
Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» 

 

 

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI
 
Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII 
 
 
Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII 
 
 
Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»від 4 жовтня 2014 року № 1699-VII
 

Акти Президента України:
 
Указ Президент України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, повязаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" від 25.01.2012 № 33/2012
 
 
Указ Президент України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» від 21.10.2011 № 1001/2011
 
 
Указ Президент України «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки" від 23.04.2013 № 229/2013
 
 
Акти Кабінету Міністрів України:
 
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” від 18.07.2012 
№ 514-р
 

Постанова Кабінету України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

  
 
Наказ Мін'юст України «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових» від 23.06.2010 № 1380/5
 

 

  Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.01.2020 №01-р «Про план заходів Братської районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2020 рік»
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:24:14
144Kb Скачать скачать
  Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.01.2019 № 1-р «Про план заходів Братської районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2019 рік»
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:23:55
127Kb Скачать скачать

Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.01.2018 №1-р "Про план заходів районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік"

Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Братської районної державної адміністрації Миколаївської області

  

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

ЗАКОН УКРАЇНИ  "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року N 3206-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення"   від 7 квітня 2011 року  N 3207-VI"

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 2 листопада 2011 р. № 1126 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"

 

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 20 жовтня 2011 р. № 1094 "Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції"

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України  від 20 жовтня 2011 р. № 1094 " ПОРЯДОК підготовки та оприлюднення звіту  про результати проведення заходів  щодо запобігання і протидії корупції"

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 листопада 2011 р. № 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції  на 2011—2015 роки"

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240 ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА щодо запобігання і протидії корупції на 2011—2015 роки

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 листопада 2011 р.№  1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям"

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 6 липня 2011 р. №  642-р  "Про підвищення  валіфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування"