Українська | Русский | English
Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Галузеві ради підприємців

 ПОЛОЖЕННЯ
про місцеву галузеву раду підприємців
 
1. Місцева галузева рада підприємців є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при Братській районній державній адміністрації (далі — галузева рада).
2. Галузева рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями галузевої ради є:
1) сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва;
2) підготовка в установленому порядку пропозицій щодо перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;
3) участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики;
4) розгляд проектів щодо комплексних та цільових регіональних програм розвитку підприємництва та проведення аналізу їх виконання;
5) підготовка та подання відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозицій щодо:
формування та реалізації державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання;
створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в районі;
розв’язання спірних питань, що виникають у сфері підприємництва;
упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду (контролю) перевірок суб’єктів господарювання;
6) установлення громадського контролю за дотриманням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при розробленні проектів розпоряджень та рішень, а також процедур, передбачених Законами України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;
7) забезпечення розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної суспільно-корисної підприємницької діяльності, відродження найкращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва.
4. Галузева рада має право:
1) утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ (за погодженням з їх керівниками) та громадських організацій, а також незалежних експертів;
2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, що необхідні для виконання покладених на неї завдань;
3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;
4) подавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції;
5) брати участь в установленому порядку через своїх представників, визначених відповідною колегією, у проведенні щорічної оцінки та атестації державних службовців місцевих органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана з регулюванням підприємницької діяльності;
6) делегувати в установленому порядку своїх представників до складу конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, повноваження яких пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності.
Місцева галузева рада підприємців делегує також своїх представників до складу регіональної галузевої ради підприємців.
5. Галузева рада провадить свою діяльність на основі взаємодії та партнерства з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також об’єднаннями підприємців.
6. Склад галузевої ради формується з числа представників суб’єктів господарювання, об’єднань підприємців відповідної галузі та у разі необхідності інших галузевих рад.
Персональний склад галузевої ради затверджується розпорядженням голови  райдержадміністрації згідно з поданими заявками протягом 30 календарних днів з дати їх подання.
Склад галузевої ради щороку оновлюється.
7. Галузева рада обирає з числа своїх членів голову, заступника та секретаря, а також своїх представників до складу колегії регіональних галузевих рад.
8. Члени галузевої Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
9. Основною формою роботи галузевої ради є засідання, що проводяться не рідше одного разу на місяць.
10. Оголошення про день і час проведення засідання галузевої ради розміщується у місцевих засобах масової інформації не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати проведення засідання.
11. Для вирішення спільних питань, в разі необхідності утворюється колегія з числа представників місцевих галузевих рад.
Засідання колегії галузевих рад проводяться щокварталу.
Позачергове засідання колегії галузевих рад проводиться за ініціативою одного з голів галузевої ради або голови райдержадміністрації.
На засіданнях таких колегій головують почергово голови галузевих рад.
12. Галузева рада та колегія галузевих рад на своїх засіданнях приймають рішення, що оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.
13. Рішення галузевої ради та колегії галузевих рад вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні їх членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.
14. Галузева рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність.
15. Рішення галузевої ради мають рекомендаційний характер.
16. Галузева рада має бланк із своїм найменуванням.
17. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи галузевої ради здійснюється відповідним територіальним органом Держкомпідприємництва.
 
 

Склад
місцевої галузевої ради підприємців при райдержадміністрації з питань діяльності ринків та торгівлі
 
Голова галузевої ради
Мельник
 Неоніла Пилипівна
- директор комунального підприємства «Братський ринок» (за узгодженням)
Заступник галузевої ради
Білоіваненко
Дмитро Володимирович
- фізична особа – підприємець (за узгодженням)
Члени галузевої ради
Менчинська
Наталя Володимирівна
- директор торгівельно-закупівельного кооперативного підприємства «Надія» (за узгодженням)
Спінчевський Борис Анатолійович
 
- фізична особа – підприємець, голова Спілки підприємців (за узгодженням)
Левченко
Людмила Іллівна
 
- фізична особа – підприємець (за узгодженням)