Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Соціальний захист населення

Навчання з охорони праці -  запобігання нещасним випадкам на виробництві

 

Найоптимальніший шлях боротьби з нещасними випадками та професійними захворюваннями – попередження про ці небезпеки, зокрема, навчання тому, як запобігати їх виникненню.

Згідно із Законом України "Про охорону праці" та "Типовим положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників із охорони праці" (далі - типове положення) від 04.04.94 p. № 30, яке спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж з питань охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки при аваріях. Навчання працівників правилам безпеки праці запроваджується в усіх підприємствах, установах незалежно від характеру і ступеня небезпеки виробництва. Форми такого навчання: інструктажі, технічні мінімуми, так зване курсове навчання, спеціальне навчання, навчання (перевірка знань) посадових осіб, підвищення кваліфікації.

На підприємствах на основі типового положення розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами типового положення. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та інструктажі з охорони праці як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом. Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на керівника підприємства, в структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо) - на керівників цих підрозділів, а контроль - на службу охорони праці.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Посадові особи і спеціалісти невеликих підприємств, де немає можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві та створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, а також приватні підприємці, що використовують найману працю, проходять навчання і перевірку знань у навчальних закладах, які отримали відповідний дозвіл.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

- у разі екскурсії на підприємство;

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;

- який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

- який буде виконувати нову для нього роботу;

- відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

- на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

- для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

- при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

- при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються працівником;

- при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

- при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;- при ліквідації аварії, стихійного лиха;

 

- при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження або інші документи.

Важливе значення для безпеки праці має дотримання інструкцій з охорони праці, які розробляються і затверджуються адміністрацією підприємства спільно з профспілкою. А особливу роль в організації робіт з попередження нещасних випадків відіграє служба охорони праці.

 

Ткачук Тетяна

відділ праці УСЗН Братської РДА

 

Атестація робочих місць за умовами праці – пріоритетний напрямок у досягненні виконання питань соціального захисту працюючого населення

Праця людини на підприємстві в установі, організації офіційно в статусі найманого працівника починається з дати, вказаної в укладеному з роботодавцем трудовому договорі (контракті), чи з дня фактичного допуску до роботи уповноваженою посадовою особою. Вже з цього моменту на обидві сторони трудових відносин – роботодавця та працівника – поширюється дія законодавства про охорону праці. Основний у цій сфері законодавчий акт Закон України «Про охорону праці» встановлює, що умови трудового договору не можуть містити положень, які суперечать законам та іншим нормативно – правовим актам, чинним в Україні.

Відповідно до статті 7 Закону «Про охорону праці» визначено, що право на пільги і компенсації , а саме: пенсію за віком на пільгових умовах, щорічну додаткову відпустку, скорочену тривалість робочого тижня, доплати, а також право на безплатне отримання молока або рівноцінних харчових продуктів мають працівники, зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці. Віднесення робіт до категорії зі шкідливими та важкими умовами праці можливе на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці в Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92р №442.

В районі є значна кількість сільськогосподарських фермерських господарств, акціонерних товариств, агрофірм, а також виробничих підприємств, підприємств торгівлі, будівництва, закладів охорони здоров’я і освіти тощо. Саме різноманітність та специфіка наявності в них робіт, виробництв, професій і посад, застосовуваних технологій та устаткування зумовлюють обов’язок керівників згідно зі ст.13 Закону України "Про охорону праці” організовувати якісне проведення заходів з охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного виробничого обладнання та устаткування, атестації робочих місць на відповідність нормативно-правових актів з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де  технологічний процес, використання обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, надання щорічної додаткової відпустки, встановлення скороченої тривалості робочого тижня, доплати до тарифної ставки (окладу), безкоштовної видачи молока або інших лікувально-профілактичних продуктів, визначених існуючим законодавством. Право надання цих пільг і компенсацій є прерогативою конкретного підприємства у відповідності з фактичним станом умов праці на конкретному робочому місці.

Важливість проведення атестації робочих місць за умовами праці та її результатів полягає у встановленні ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеристику за гігієнічною класифікацією, що гарантує відповідний захист соціальних прав і інтересів працівників. Результати атестації робочих місць використовуються також для розробки та вжиття заходів щодо поліпшення умов праці.

Враховуючи об’ємність виконання роботи по атестації робочих місць за умовами, праці в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на підставі існуючого законодавства розроблено посібники по проведенню атестації робочих місць за умовами праці, а також контролю проведення нагляду за виконанням питань соціального захисту працюючих в шкідливих умовах праці, якими бажаючи можуть при потребі скористатись.

Моніторинг стану експертизи якості атестації робочих місць за умовами праці 2016 року показав, що в повному обсязі і якісно проведена чергова робота на підприємствах і в господарствах району: ФГ «Барвінок», ТОВ «Юкрейніан Шугард Компані», ПАТ «Нікстром», ТОВ «Миколаївське зерносховище» та інші.

Проте не зважаючи на проведену управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації роботу з питань атестації робочих місць, на підприємствах і в господарствах СТОВ «Синтез», ТОВ «Діонісій VN», ФГ «Гелла», СГВК «Авангард», ФГ «Росток 2006», ФГ «Плато» на жаль не виконуються вимоги існуючого законодавства з питань соціального захисту працюючих в шкідливих умовах праці.

Хочеться нагадати, що відповідно до ст. 13 ЗУ «Про охорону праці» та ст.41 Кодексу України про Адміністративні правопорушення відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Важливим і ефективним методом впливу на діяльність роботодавців з питань соціального захисту працюючих є контроль за виконанням ними існуючого законодавства, що входить в компетенцію виконкомів місцевих рад згідно Закону України «Про місцеве самоврядування».

 

Ткачук Тетяна

Відділ праці УСЗН Братської РДА

 

 

Компенсація роботодавцю ЄСВ за створення нових робочих місць

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" до основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення віднесено:

- створення умов для розвитку економіки та сприяння створенню нових робочих місць;

- заохочення роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі місця.

Законом України «Про зайнятість населення» передбачені пільги зі сплати ЄСВ у вигляді компенсації витрат на сплату ЄСВ у розмірі від 50% до 100%, а саме:

1. ч. 3 Ст. 24 Закону передбачено компенсацію 50% фактичних витрат зі сплати ЄСВ роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і протягом цього періоду щомісяця виплачував працівникові зарплату в розмірі не менше 3-х мінімільних зарплат. Така компенсація виплачується ПФУ згідно Постанови КМУ від 13 березня 2013 р. N 153;

2. Ст. 26 Закону передбачено компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати ЄСВ роботодавцям, які працевлаштовують на строк не менше 2-х років соціально незахищених громадян ("які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці"), направлених центром зайнятості. Строк виплати компенсації — протягом 12 місяців із моменту працевлаштування безробітного. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін (зверніть увагу — йдеться саме про згоду сторін, а не за власним бажанням працівника) до закінчення 2-річного строку сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету відповідного фонду або на його робоче місце за направленням центру зайнятості працевлаштовується інший зареєстрований безробітний;

3. Ст. 27 Закону передбачено компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати ЄСВ суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують на строк не менше 2-х років безробітних, направлених центром зайнятості, на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності. Строк виплати компенсації — протягом 12 місяців із моменту працевлаштування безробітного.

Нагадаємо, що до суб'єктів малого підприємництва (СМП) відносяться фізичні особи-підприємці та юридичні особи з середньою кількістю працівників на рік до 50 осіб і річним доходом до 10 млн. євро (ч.2 ст. 55 Господарського кодексу України).

Як і у випадку роботодавців, які працевлаштовують недостатньо конкурентоспроможних громадян, при звільненні працівника, за якого виплачувалася така компенсація, з ініціативи роботодавця до закінчення дворічного терміну з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до відповідного бюджету (залежно від джерела компенсації) або на його робоче місце за направленням місцевого центру зайнятості в межах дворічного терміну працевлаштовується інший безробітний.

Постановою КМУ від 15.04.2013 р. № 347 затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і Перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва, серед яких зокрема перше місце займає: сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг.

У цьому Порядку термін «компенсація» означає відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI ЄСВ, сплаченого за працевлаштованого за направленням територіального органу Державної служби зайнятості на нове робоче місце зареєстрованого безробітного за місяць, за який такий внесок сплачений.

Відповідно до цього Порядку право на компенсацію ЄСВ, зокрема, мають:

- роботодавці, які працевлаштовують на нове робоче місце строком не менше ніж на 2 роки за направленням територіального органу ЦЗ зареєстрованих безробітних із числа молоді, яка закінчила або припинила навчання та яка вперше приймається на роботу;

- роботодавці, які є СМП і працевлаштовують зареєстрованих безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу.

 

Ткачук Тетяна

відділ праці УСЗН Братської РДА

 

Вам заборгували виплату заробітної плати?

Згідно зі ст.. 115 Кодексу законів про працю України  заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця…, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі виникнення затримки виплати заробітної плати працівник, відповідно до ч.1 ст. 16 Цивільного кодексу України, ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК), має право звертатися до суду за захистом своїх прав з позовною заявою.

Для стягнення боргу спочатку треба письмово зажадати на підприємстві розрахунок заборгованості із заробітної плати. Цей розрахунок потрібний, щоб підготувати позовну заяву до суду. Лист з вимогою про видачу розрахунку необхідно або особисто віднести і зареєструвати на підприємстві, або послати поштою рекомендованим листом з повідомленням. Також треба витребувати копії наказів про прийом на роботу і про звільнення (якщо працівник звільнений), копію трудової книжки (якщо вона знаходиться на підприємстві).

Після цього, отримавши розрахунок заборгованості і інші документи, треба подати заяву до суду про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, до якого необхідно додати усі підтверджуючі документи (в т.ч. розрахунок).

Позовна заява про стягнення заборгованості по заробітній платі подається до суду або за місцем реєстрації (прописки) працівника, або за місцем реєстрації юридичної особи підприємства (ст.. ст.. 109, 110 ЦПК України).

При зверненні до суду з позовами про стягнення заборгованості із заробітної плати позивачі звільняються від сплати судового збору (ст. 5 Закону України «Про судовий збір»).

Далі суд або видасть наказ про стягнення заборгованості із заробітної плати, або відмовить в прийнятті заяви. У разі відмови у вас залишиться право знову звернутися до суду, але вже в порядку позовного провадження. Також тільки в порядку позовного провадження можливе стягнення заборгованості по зарплаті, якщо підприємство відмовилося видати довідку з розрахунком заборгованості і інші документи. В цьому випадку до суду подається позовна заява, де розрахунок заборгованості робиться самим позивачем (працівником), виходячи з суми заробітної плати, встановленої в наказі про прийом на роботу або в трудовому договорі. А суд зажадає розрахунок заборгованості і інші документи у підприємства вже в ході процесу.

 

 

Бунько Ніна

головний спеціаліст УСЗН Братської РДА

  Дитинство — без насильства
Формат: DOC | Добавлен: 28/02/2018 13:26:44
25Kb Скачать скачать
  Легальна зайнятість – гарантія трудових відносин
Формат: DOC | Добавлен: 30/01/2018 15:16:47
72Kb Скачать скачать
  ЩО ТАКЕ ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ?
Формат: DOC | Добавлен: 28/02/2018 13:27:42
25Kb Скачать скачать
  Задекларована праця – запорука спокійної роботи та заощаджених статків
Формат: DOCX | Добавлен: 30/01/2018 15:15:50
69Kb Скачать скачать
  ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ. Про це варто знати!
Формат: DOC | Добавлен: 28/02/2018 13:28:29
83Kb Скачать скачать
  Захищена праця молоді сьогодні – збережений трудовий потенціал для майбутнього
Формат: DOCX | Добавлен: 30/01/2018 15:17:54
98Kb Скачать скачать
  Про підсумки роботи з соціального захисту населення у 2017 році
Формат: DOC | Добавлен: 25/01/2018 06:49:43
90Kb Скачать скачать

Надали допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями

21 серпня 2017 року, напередодні Дня незалежності України, голова райдержадміністрації Олена Кузьміна, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Тетяна Кравець та голова районної організації «Союзу інвалідів України» Надія Литвиненко відвідали людей з обмеженими фізичними можливостями, поспілкувалися з ними,  привітали з наступаючим святом та вручили продовольчі набори.

Олена Кузьміна також привітала Олександру Романівну Козерівську, яка є активним членом районної організації інвалідів, з наступаючим днем народження, яке вона відзначатиме 24 серпня – в день державного свята, побажала міцного здоров»я та всіляких гараздів.

Загалом, в цей день продовольчі набори було вручено 20 інвалідам, а допомогу надали голова СПТ «Урожай» Микола Грохович та депутат районної ради Борис Спінчевський.

Про підсумки роботи з соціального захисту населення у І півріччі 2017 року

     Управлінням соціального захисту населення  тримаються на постійному контролі стан виплати заробітної плати всіма підприємствами, установами, організаціями району. Станом на 01.07.2017 року заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. На відповідну звітну дату минулого року заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

 

     З метою недопущення виникнення заборгованості  з виплати заробітної плати 6(6-01.07.2016)керівників – порушників станом  на  01.07.2017 року    заслухано  на 6(12 - 01.07.2016)засіданнях  районної тимчасової комісії  з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),пенсій стипендій та інших соціальних виплат. Направлено 6 листів  з вимогою виплати заробітної плати начальнику ДП «Миколаївоблавтодор», начальнику філії «Братський райавтодор».

 

Постійно здійснюється контроль запровадження мінімальної заробітної плати, запровадженням ІІІ етапу ЄТС та нормування ,на підприємствах, установах та організаціях району. Станом на 01.07.2017 року 20 підприємствам,установам та організаціям  проведено інформаційно – роз»яснювальну та методичну роботу .

 

Станом  на  01.07.2017 року створено 37 робочих місць , що становить 19 % річного завдання(данні держ. реєстратора,РЦЗ,ПФУ) :

-          юридичним особами створено робочих місць - 20;

-          фізичними особами  підприємцями створено робочих місць - 17;

данні

( Створено нових робочих місць відповідно  п.12 ст.1 Розділу 1 Закону України «Про зайнятість населення» )

 

      Станом на 01.07.2017 року  проведено інформаційно –роз»яснювальну  та методичну роботу -  197 суб»єктам підприємницької діяльності з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.   

 

   Станом на 01.07.2017 року  укладено та діє 97(01.07.2016-97) колективних договорів  під час проведення повідомної реєстрації яких надано 141 (01.07.2016-153)рекомендацію , які прийнято до відома та усунуто.

  

     З метою недопущення порушень Закону України «Про охорону праці»  управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації  станом  на 01.07.2017 року проведено 28 підприємствам, установам та організаціям проведено інформаційно – роз»яснювальну та методичну роботу.

1. Надання допомоги малозабезпеченим верствам населення.

-  Державна допомога та житлові субсидії.

Політика держави щодо вирішення проблем малозабезпечених верств населення в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги зорієнтована в першу чергу на надання їм соціальних гарантій, поглиблення адресності державної підтримки.

Станом на 01.07. 2017 року 1717 сімей  Братського району отримують  різні види державних допомог, що на 2,4 % більше, ніж у 2016 році (станом на 01.07.2016 року – 1675 сімей),  на загальну  суму 3167,0 тис. грн.,  що  на 14,9 % більше, ніж у 2016 році (станом на 01.07.2016 року – 2696,1 тис.грн.) Виплата  всіх  видів соціальних допомог здійснюється без заборгованості. 

-  Державної  допомоги сім’ям з дітьми призначено  всього:  9181,17 тис. грн.,що на 14,2 %   більше,  ніж  у 2016 р. (станом на 01.07.2016 р.7878,07  тис. грн.), а саме:

1.        допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується  станом на 01.07.2017 - 71 особі (станом на 01.07.2016 р. – 49 особам),   на  суму – 108,69 тис.  грн. ( станом на 01.07.2016 р. – 73,25 тис. грн..);

2.        допомога при народженні дитини  01.07.2017 - 782 особам (станом на 01.07.2016 р. – 693 особам), на  суму – 5954,83 тис. грн. ( станом на 01.07. 2016 р. – 5243,27 тис. грн..);

3.        допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 01.07.2017 - 83 особам (станом на 01.07.2016 р. – 452 особам),   на  суму  10,76 тис грн. ( станом на 01.07.2016 р. – 58,74 тис. грн..);

4.         допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням  01.07.2017 - 35 особам  (станом на 01.07.2016 р. – 32 особам), на  суму – 956,02 тис грн. (      станом на 01.07.2016 р. – 867,57 тис.грн.)     

5.        допомога на дітей одиноким матерям  01.07.2017 -  254 особам (станом на 01.07.2016 р. – 219 особам), на  суму – 2135,39 тис.  грн. ( станом на 01.07.2016 р. – 1635,24 тис. грн..);

6.        допомога  при усиновленні станом на  01.07.2017 -  1 особі ( станом на 01.07.2016 р – 0 осіб), на суму – 15,48 тис. грн.  (станом на 01.07.2016 р. - 0 тис. грн.)

-          Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам,  станом на 01.07.2017  виплачено -242 особам  (станом на 01.07.2016 р. – 237 особам),  на  суму  2368,07 тис.  грн. (станом на 01.07.2016 р. – 2205,32 тис. грн..);

-          Соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам  01.07.2017 - 15  особам (станом на 01.07.2016 р. – 15 осіб), на  суму  1030,2 тис.  грн. (станом на 01.07.2016 р. – 867,8 тис. грн..);

·       Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або місце знаходження яких невідоме 01.07.2017  - 22 особам (станом на 01.07.2016 р. – 38 особам),   на  суму  67,45 тис. грн. (станом на 01.07.2016 р. – 62,02 тис. грн..);

·       Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 01.07.2017  - 284 особам (станом на 01.07.2016 р. – 255 особам),   на  суму  5305,8 тис. грн. (станом на 01.07.2016 р. – 4420,2 тис. грн..);

·       Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним станом 01.07.2017  - 26  особам  (станом на 01.07.2016 р. – 22 особам), на  суму – 290,9 тис. грн. (станом на 01.07.2016 р. – 256,4 тис. грн..);

·       Щомісячна  адресна допомога особам, які переміщуються  з тимчасово окупованої  території України  та районів  антитерористичної  операції  нарахована та виплачена станом 01.07.2017  33  особам на суму – 37,2 тис. грн.

    Станом на 01.07.2017 року призначено:  житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг станом 01.07.2017  -   634  сім’ям  на  суму  -  1992,0  тис. грн., виплачено  976,3 тис. грн. заборгованість  станом  на 01.07.2017р. -  1015,7 тис. грн.; Станом на 01.07.2016 року призначено 337 сім’ям житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг на суму 590,1 тис. грн..;

·       Житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначена станом на 01.07.2017  - 2676 сім’ям на суму 9870,7 тис. грн., перераховано організаціям – надавачам послуг – 6284,7 тис. грн.,  заборгованість  станом на 01.07.2017 р. – 8167,4 тис. грн. Станом на 01.07.2016 року призначено 1729 сім’ям  житлової  субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму – 7128,9 тис. грн., перераховано організаціям – надавачам  послуг – 3896,8 тис. грн.,  заборгованість  станом на 01.07.2016 р. – 5003,5 тис. грн..

      Управлінням  соціального захисту  населення  станом на 01.07.2017 року  проведено 6 засідань комісії з призначення  державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим  сім»ям : звернулись – 193 сім»ї, в т.ч. на призначення  державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченій  сім»ї – 43 сім»ї, житлової  субсидії – 98 сімей, призначення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО – 39 осіб, пільги за фактичним  місцем  проживання – 13 осіб, призначено за рішенням  комісії: державної соціальної допомоги  малозабе

Компенсація  середнього заробітку працівників,

призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період за 2014-2015 роки незалежно від підпорядкування,

форми власності та фізичним особам – підприємцям.

 

До постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105  «Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом» (далі – Порядок 105) внесено зміни Постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 254, яка набрала чинності 14.04.2017 р.

 Згідно із зазначеною постановою, роботодавці, які не отримали у 2015 році у повному обсязі компенсацію з державного бюджету, зможуть отримати її за рахунок коштів державного бюджету України на 2017 рік (за бюджетною програмою КПКВК 2501350 «Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за 2014-2015 роки»).

Така компенсація виплачуватиметься підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичним особам - підприємцям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом.

Звертаємо увагу, що дія цієї постанови поширюється на громадян України, які починаючи з:

- 18 березня 2014 року були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

- 8 лютого 2015 року були прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану;

- 11 червня 2015 року були призвані на строкову військову службу, а також призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом;

- 6 грудня 2015 року були призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, в тому числі на працівників, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період і які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом і працювали на час призову у фермерських господарствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах незалежно від підпорядкування і форми власності та у фізичних осіб - підприємців.

 

Нагадуємо, що для отримання компенсації з бюджету середнього заробітку підприємства, установи, організації, фермерські господарства, сільськогосподарські виробничі кооперативи незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичні особи — підприємці протягом трьох місяців з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня № 254 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105” подають до управління соціального захисту населення звіти про фактичні витрати на виплату компенсації з бюджету середнього заробітку працівникам за новою формою згідно з додатком 1 Порядку зі змінами внесеними Постановою КМУ № 254, погоджені районним (міським) військовим комісаріатом або військовою частиною, що здійснювали призов працівників на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової служби (з урахуванням звітів, поданих у 2015 році)  тобто до 14.07. 2017 року.

 

За отриманням консультацій та методичної допомоги звертатися до відділу праці управління соціального захисту населення за адресою: смт. Братське, вул. Миру, буд. 104 та за тел.: 9 15 66.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Інформація щодо процесу отримання одноразової державної грошової допомоги особами, які отрималя тілесні ушкодження під час Революції Гідності
Формат: PDF | Добавлен: 05/05/2017 13:18:21
1202Kb Скачать скачать

     Посольство Федеративної Республіки Німеччина засвідчує свою повагу Міністерству закордонних справ України і має честь повідомити про таке:

 

     Німецький Бундестаг 21 травня 2015 року ухвалив рішення про те, що колишні радянські військовополонені мають отримати символічну грошову допомогу як визнання завданої їм кривди. Військовослужбовці радянських збройних сил ,які під час другої світової війни  з 22 числа 1941 року по 8 травня 1945 року перебували у німецькій неволі як військовополонені, можуть отримати одноразову виплату у розмірі  2500 євро. На грошову допомогу не існує законної вимоги,вона не може бути виплачена третім особам чи спадкоємцям. Заяву про виплату може подати тільки потерпіла особа або уповноважена  нею особа. Подробиці врегульовані Директивою, яка набула чинності  30 вересня 2015 року та була опублікована 14 жовтня 2015 року.

 

       На інтернет-сторінці Федерального відомства централізованих служб і невирішених майнових питань (BADV) розміщено формуляр заяви німецькою,англійською та російською мовами та подальша інформація:

(http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungSowjetischeKriegsgefangene/inhalt.)  Заяви у письмовому вигляді направляються на адресу зазначеного відомства :BADV, DGZ Ring 12, D-13086 Berlin.Закордонні представництва Німеччини по всьому світу приймають згадані заяви перепроваджують їх далі.

 

 

Про роботу по соціальному захисту населення району у 2016 році

     -    станом   на  01.01.2017 року  заборгованість  з  виплати  заробітної  плати  в районі   становить  131,4 тис.грн.  в філії «Братський  райавтодор».

 

     -    станом  на  01.01.2017 року створено нових робочих місць -  176 ,що становить  88%  від  річного завдання ;

 

-          проведено  інформаційно-роз»яснювальну  роботу  з  питань легальної зайнятості  населення  302 суб»єктам  господарювання ;

 

-          станом  на  01.01.2017 року  в  районі  302 багатодітні сім»ї  в  яких виховуються   1096  дітей ;

 

Станом на 01.01.2017 року призначено наступні види соціальних допомог та субсидії:

-          державна допомога  в  зв»язку з вагітністю та пологами  175,86 тис.грн.;

-          допомога при народженні дитини  10758,87 тис.грн.;

-          допомога по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку  100,56 тис.грн.   ;

-          на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування     1674,15 ;

-          на дітей одиноким матерям  3420,08 тис.грн. ;

-          тимчасова державна допомога дітям,батьки     

яких ухиляються від сплати елементів   104,92 тис.    ;

-          допомога дітям інвалідам ,інвалідам з дитинства 4138,93 тис.грн.;

-          допомога особам ,які проживають разом з інвалідом І-ІІ групи в наслідок психічного розладу  537,8 тис.грн.;

-          державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям   9466,6 тис.грн.;

-          державна соціальна допомога на дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 1787,5 тис.грн.;

 

 

Відділення соціальної допомоги вдома

         В 2016 р. відділенням соціальної допомоги вдома  соціальні послуги отримали 174 особи, з них: 40 осіб сплатили платні соціальні послуги на суму – 32473.61 грн. кошти, що надходять за платні послуги використовуються на придбання спецодягу для соціальних робітників.  В 2016 р. соціальні робітники забезпечені: взуттям, сумками,  робочими рукавицями, халатами та милом.

     Обслуговування здійснює 22 соціальних робітника, із них 10 соціальних робітників надають послуги на території Братської селищної ради та 12 робітників на території 8 сільських рад.     

    В березні - листопаді 2016 року здійснювалась допомога  підсобним робітником оплачуваних громадських робіт одиноким та одиноко проживаючим громадянам похилого віку в роботі біля будинку, обробці присадибної ділянки, веденні домашнього господарства, допомогу отримали - 516 осіб.

 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

на обслуговуванні у відділенні знаходиться - 510 осіб;

За  2016 рік адресним відділенням надано 902 послуги -  510 особам, на загальну суму  - 26427,99 грн. із них:

- продовольчі товари  надано 190  особам на  суму – 11779,25  грн.

          - промислові товари 12 особам  на суму – 884 грн.

          - речі б/у 25 особам  на суму  - 2580 грн.

          - послуги швачки отримали послуги 166 осіб,  які  отримали 206 послуг на суму – 7212,25  грн.

          - послугами перукаря скористалось 499 осіб на суму – 3972,49  грн.

    Мультидисциплінарною командою було здійснено 56 виїздів в 25 населених пунктів, під час яких  394 особам надано 1145  соціальних послуг.

 

Відділення  стаціонарного догляду для постійного або тимчасового  проживання

      Відділення розраховане на 12 ліжко-місць.

      Протягом  2016 р. у відділенні стаціонарного догляду  обслуговувалось 13 осіб. На даний час отримують послуги - 9 осіб.

      У відділенні стаціонарного догляду організовано 4-разове харчування згідно норм та вимог.

   За  2016 р.  на  харчування використано коштів:

- спец.фонд- 38632,68 грн;

- заг.фонд- 106460,33 грн.

    Вартість харчування на одного підопічного в 2016 р на  день становила – 62.35 грн.

Крупами, борошном та цукром забезпечені на 3 місяці.

М’ясо-молочні продукти закуповуються подекадно. 

       На даний час в наявності  заготовлено: картопля, капуста, цибуля, морква, буряк, консервовані компоти.

Меню –розкладка на видачу продуктів харчування оформляється медичною сестрою на підставі технологічних карток, продукти зберігаються з дотримання санітарних норм, правил та умов товарного сусідства і температурного режиму.

       Для підопічних та відвідувачів у столовій розміщене щоденне меню, вартість страв розраховане, складаються акти нехарчових відходів та втрат при використанні замороженої мясної та рибної сировини. Кухарем відділення видається набір продуктів згідно з Натуральними добовими нормами харчування, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 324, які використовуються при приготуванні страв з дотримання технологій. Добові проби є в наявності, зберігаються належним чином. Продукти харчування, як молоко та сир мякий закуповуються в магазині. При подачі холодних страв (салати,кулінарні та кондитерські вироби) доукомплектовані столовим посудом.  Середня добова вартість харчування становить – 62.35 грн .У відділенні постійно забезпечується та контролюється санітарно – гігієнічний режим: щоденно проводиться  3-х разове вологе  прибирання та провітрювання кімнат, кожного четверга проводиться генеральне прибирання, кожної неділі проводяться банні дні, білизна переться кожні 7-10 днів та по мірі її забруднення.

     Медичний пост достатній кількості забезпечено медикаментами та медичним обладнанням.

    За 2016 р.  на медикаменти використано коштів:

- спец.фонд -  10361,36 грн;

- заг.фонд – 3526,51  грн.

    Вартість лікування на одного підопічного в 2016 р. на день становила – 6.23 грн.

Медичний пост сестри забезпечений інформаційним матеріалом згідно наказу № 24 від 17.01.2005 р., укомплектовано аптеку невідкладної медичної допомоги, є запаси жарознижувальних, противірусних, анальгетиків.

    У  відділенні стаціонарного догляду  громадян встановлений новий газовий котел та насос, для збереження альтернативного палива встановлено додатково котел під тверде паливо, на даний час  заготовлено - 4 м3 дров.

 

Відділення денного перебування

У відділенні денного перебування  в 2016 році оформлено 1912 осіб похилого віку та інвалідів які отримали 9540 послуг. А саме 1456 осіб отримали інформаційно-роз’яснювальні послуги, і  456 осіб – отримали медичні послуги.

         З початку року відділенням надано медичних та інформаційних послуг 241 особі.

В 2016 році в «Університеті ІІІ віку» створено 5 факультетів, а саме: «Основи здорового способу життя», «Літературно-музичний», «Музичний», «Природознавчий», «Рукоділля»  та «Кулінарія». Загалом охоплено 16 сільських та селищній раді, в яких отримали послуги 263 осіб. 

 

Відділенням соціальної реабілітації дітей-інвалідів в 2016 р. надано соціально- реабілітаційні послуги 12 дітям-інвалідам, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

Постійно здійснюється підвіз дітей з с.Високої Гори, с.Сергіївки, с.Новокостянтинівки.  

Інформація по відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян, з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці

Протягом  2016 року  згідно розпорядження голови райдержадміністрації отримали одноразову матеріальну допомогу  136 особам в розмірі 80800 грн.  (АТО – 24 особам)

Виплата одноразової  допомоги  інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам 8 інвалідам на суму 4436 грн.

      З обласного та місцевого бюджетів надано  інвалідам Великої Вітчизняної війни одноразову грошову допомогу квітень 2016 році - 8осіб   на суму  32000,00 грн. вересень 2016 році 7 осіб на суму 2800, 00 грн.

   Виплата одноразової матеріальної допомоги інваліда війни  до річниці виведення військ з Афганістану  з місцевого бюджету 4 інвалідам війни на суму 7200,00 грн.

   Виплата одноразової матеріальної допомоги ліквідаторам І категорії ЧАС з  обласного та місцевого бюджетів надано  2 ліквідатора на суму 3000,00 грн.

    Забезпечено санаторно-куротним лікуванням 12 осіб з них 1 – УБД  інтернаціоналіст;  2- УБД АТО; 2 – інваліди війни АТО та    7  - інвалідів загального захворювання.

      Згідно Постанови КМУ від 14.06.2004 р. №785 «Про затвердження порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян» виплачена компенсація  6 інвалідам Великої Вітчизняної війни на суму 2400,00 грн. та відповідно Постанови КМУ від 07.02.2007 р. №150 «Про затвердження порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування» виплачена компенсація  26 інвалідам загального захворювання на суму 5217.16 грн.

Також проведена робота з дітьми –інвалідами, направлено 5 справи дітей-інвалідів на проходження реабілітації в Миколаївському центрі дитячої ортопедії та реабілітації,  пройшли реабілітацію 3 дитини-інваліда  та  направлено до

        Видали 27 інвалідів технічних засобів реабілітації та 14 інвалідних візків, видано направлень на протезно-ортопедичне підприємство 88 особам, з них 2 інваліди ВВ,   22 дітей-інвалідів, 44 інваліди загального захворювання, 8 інвалідів  з дитинства та 3 жінці, 4 пенсіонера, діти до 18 років – 3, надіслано на підприємства 57 направлення  для забезпечення інвалідів технічними засобами та 16 направлень – інвалідних візків з них виконано  протягом року 18 направлень.

           Виплата компенсації на бензин та технічне обслуговування автомобілів проводиться за розпорядженням головного управління праці та соціального захисту населення. За даний період виплачено компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів  4 інвалідам на суму 978 грн., виплачено компенсації на транспортне обслуговування  19 інвалідам на суму 6004,28 грн.

       На даний час виплачені кошти для виплати грошової компенсації непрацюючим фізичним особам, які постійно надають послуги інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги 100 особам  в сумі 180800,00 грн.

      З місцевого бюджету профінансовано пільги на ЖКП та електроенергію інвалідам І та ІІ групи внаслідок загального захворювання 130 інваліду в сумі 45475,98 грн., пільги інвалідам по зору І та ІІ групи 24 особам в сумі 39527,03 грн.   

   Відповідно статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України », щодо виконання обов’язку реєстрації, надання звітності та виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів за 2015 рік згідно 44 звітів з  1292 працюючих працевлаштовано 50 інвалідів.

    Пільговий проїзду у міському та приміському транспорті: автоперевезення 8807,58 грн. залізниця 69650,03 грн.   

   Відповідно  до статей 12,13,14,15, Закону України «Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального забезпечення», відповідно  до статті 5 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» як діти війни виплачено: компенсація на тверде паливо  та скраплений газ   на суму 192393,23 грн.  та поштових видатків на суму 1492,36 грн.; компенсація на газопостачання на опалення та плиту на суму 841411,00 грн.; компенсація на електропостачання  на суму 154576,00 грн.; компенсація на водовідведення та вивезення побутових відходів  на суму 31497,00 грн., компенсація за абонплату за користування телефоном на суму 22538,12 грн.

Відповідно  до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» як батьки загиблого військосліжбовця, Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» як ветеран органів внутрішніх справ, Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» як ветеран державної пожежної охорони виплачено: компенсація на газопостачання на опалення  та плиту  на суму 33731,00 грн.; компенсація на електропостачання на суму 4957,00 грн.;компенсація на водовідведення та вивезення побутових відходів  на суму 3428,00 грн.; компенсація за абонплату за користування телефоном на суму 2315,36 грн.

Відповідно  до статті 57 Закону України «Про освіту» як педагог на пенсії, Відповідно до статті 29 Закону України   «Про культуру» як сільський працівник культури на пенсії, Відповідно до статті 30 Закону України   « Про Бібліотеки і бібліотечну страву» як сільський бібліотекар виплачено :  компенсація на тверде паливо на суму 133402,15 грн.  та поштових видатків на суму 1751,90 грн.; компенсація на газопостачання на опалення на суму 540316,00 грн.; компенсація на освітлення на суму   Збірник субсидія
Формат: PDF | Добавлен: 21/10/2016 15:56:43 735Kb Скачать скачать

 Працевлаштування та застосування праці інвалідів

Працевлаштування та застосування праці інвалідів – питання, яке потребує особливої уваги кожного роботодавця, принаймні для тих підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і виду діяльності, а також фізичних осіб-підприємців, що використовують найману працю (надалі – підприємства), в яких працюють за основним місцем роботи вісім і більше осіб, а також для всіх без винятку підприємств, де працює хоча б одна особа, визнана у встановленому порядку інвалідом.

Особливості працевлаштування та застосування праці інвалідів відображені у низці норм чинного законодавства України, які встановлюють певні вимоги до цього питання та містять аспекти фінансового та адміністративного характеру, що підлягають пильній увазі та врахуванню з боку роботодавців.

Нормативно-правові акти, що регулюють питання працевлаштування та застосування праці інвалідів в Україні:

• Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10.12.1971 (далі – КЗпПУ);

• Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 875-XII від 21.03.1991 (далі – Закон № 875);

• Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» № 2961-IV від 06.10.2005 (далі – Закон № 2961);

• Закон України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14.10.1992 (далі – Закон № 2694);

• Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 (далі – Закон № 504/96);

• Закон України «Про зайнятість населення» №803-XII від 01.03.1991, що діяв до 01.01.2013 та № 5067-VI від 05.07.2012, що діє з 01.01.2013 (далі – Закон «Про зайнятість населення»);

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 70 від 31.01.2007 (далі – Постанова КМУ № 70);

• Постанова Кабінету Міністрів України «Питання медико-соціальної експертизи» № 1317 від 03.12.2009 (далі – Постанова КМУ № 1317);

• Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкція щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» № 42 від 10.02.2007 (далі – Наказ № 42);

• Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форм документів для реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів» № 98 від 14.03.2007 (далі – Наказ № 98);

• Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена Наказом Державного комітету статистики України № 286 від 28.09.2005 (далі – Інструкція № 286).

Законодавче визначення поняття «інвалід», порядок та документальне оформлення визнання особи інвалідом Відповідно до ст. 2 Закону № 875, інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється законом.

Порядок, умови та критерії встановлення інвалідності регулюються Постановою КМУ № 1317. Згідно з положеннями цієї Постанови, інвалідність встановлюють шляхом проведення медико-соціальної експертизи з метою виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, а також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації.

Зазначену експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), що перебувають у віданні Міністерства охорони здоров’я України.

Залежно від ступеня обмеження життєдіяльності розрізняють I, II та III групи інвалідності. Обсяги та види реабілітаційних заходів з конкретизацією трудових рекомендацій, методи та строки їх здійснення, засоби реабілітації визначаються індивідуальною програмою медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації інваліда. Відповідно до п. 6 Постанови КМУ № 1317, висновки комісії, реабілітаційні заходи, визначені в індивідуальній програмі реабілітації інваліда, обов’язкові для виконання підприємствами, в яких працює інвалід.

За результатами огляду МСЕК видає особі, яку визнано інвалідом:

• довідку встановленого зразка із зазначенням групи інвалідності;

• індивідуальну програму реабілітації.

Ці документи інвалід повинен надати при оформленні трудових відносин з підприємством, оскільки саме вони підтверджують інвалідність при працевлаштуванні і надають працівникові-інваліду та його роботодавцеві певні пільги, права та обов’язки, передбачені чинним законодавством, про які йтиметься далі.

У визначених законодавствам випадках група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду інваліда або на певний час з умовою чергового переогляду хворого. У цьому разі інвалід повинен періодично підтверджувати присвоєну йому групу інвалідності шляхом проходження відповідних повторних медичних оглядів раз на один–три роки, результат якого має бути підтверджено видачею нової довідки МСЕК. В цьому випадку підприємству потрібно стежити за своєчасним поновленням працівником-інвалідом своєї інвалідності, тому що у разі, якщо інвалідність не буде продовжено, то з моменту припинення інвалідності факт подальшого виконання ним трудових обов’язків не зараховуватиметься до обов’язкового нормативу чисельності інвалідів.

Працевлаштування інвалідів: брати на роботу чи утриматися У преамбулі Закону № 875 зазначено, що держава гарантує інвалідам рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства та створює для інвалідів потрібні умови, які дають можливість інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з їх індивідуальними здібностями та інтересами.

Працевлаштування інвалідів – це обов’язок роботодавців, передбачений низкою законодавчих норм, зокрема, ст. 172 КЗпПУ, ст. 18 Закону № 875, ст. 12 Закону № 2694. Крім того, згідно з положеннями цих нормативних актів, підприємства не тільки зобов’язані створювати для працевлаштування інвалідів робочі місця, зокрема, спеціальні робочі місця, але й вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників, а також створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші встановлені для інвалідів соціально-економічні гарантії. Разом з цим підбір робочого місця для інваліда повинен здійснюватись підприємством з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, зазначених в його індивідуальній програмі реабілітації. Крім того, у передбачених законодавством випадках роботодавець повинен організувати навчання та перекваліфікацію працюючого інваліда відповідно до медичних рекомендацій стосовно його інвалідності.

Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування, зокрема, з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється відповідно до ст. 18 Закону № 875, самими інвалідами шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств чи до Державної служби зайнятості. З іншого боку, ст. 19 Закону № 875 встановлює вимоги також до підприємств самостійно здійснювати працевлаштування інвалідів на створені для них у необхідній кількості робочі місця згідно зі встановленим нормативом чисельності. Для цього підприємства можуть звертатися із заявками в районні (міські) Центри зайнятості або підшукувати інвалідів на вакансію своїми силами. Виконуємо норматив або сплачуємо адміністративно-господарські санкції – іншої альтернативи немає. Законодавство не тільки передбачає обов’язок підприємств щодо працевлаштування інвалідів, але й встановлює певні вимоги до кількості інвалідів, яких необхідно працевлаштувати кожному роботодавцю, коли в нього працюють за основним місцем роботи вісім і більше осіб. Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону № 875, для підприємств встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі – норматив) у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.

Виконанням нормативу вважається працевлаштування підприємством інвалідів, з якими укладено трудовий договір (зокрема, строковий) та для яких місце роботи є основним (тобто на даному підприємстві зберігаються їхні трудові книжки й до них внесені відповідні записи про прийом на роботу), зокрема, на умовах режиму роботи з неповним робочим днем або неповним робочим тижнем, або які виконують роботу вдома особистою працею (надомники). Таким чином, не можуть бути зараховані для виконання нормативу інваліди, прийняті на роботу за сумісництвом або залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами (договорами підряду).

Розрахунок кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів здійснюється підприємствами самостійно.

Порядок розрахунку середньооблікової чисельності працівників, необхідної для визначення кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, визначений п. 2 Інструкції № 286. Цей середньо-обліковий показник розраховується таким чином: спочатку визначаються середньооблікові чисельності працівників за кожен місяць роботи підприємства за період з початку року до кінця року, включаючи працюючих інвалідів, потім вони підсумовуються та одержана сума ділиться на 12.

При розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів у відсотковому відношенні від середньооблікової чисельності працівників отриманий результат округляється до цілого значення. При цьому застосовуються округлення результатів обчислень за правилом парної цифри, яке наведене у Додатку до Інструкції № 286.

Приклад розрахунку.

На підприємстві протягом 2012 р. до середньооблікової кількості штатних працівників за 10 місяців входило по 7 осіб, за 2 місяці – по 10 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік становить: (10 міс. * 7 осіб + 2 міс. * 10 осіб): 12 міс. = 7,5. З урахуванням округлення отримуємо результат у кількості 8 осіб, тобто підприємству у 2012 році потрібно було працевлаштувати  одного інваліда.

Єдиною альтернативою до зобов`язання підприємства самостійно здійснити працевлаштування інвалідів є грошове зобов’язання – адміністративно-господарська санкція, яка сплачується в порядку і розмірах, передбачених Законом № 875 та Постановою КМУ № 70. Штрафні санкції за невиконання нормативу і порядок їхньої сплати

Згідно з вимогами ст. 20 Закону № 875 та положеннями Постанови КМУ № 70, підприємства, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж встановлено нормативом, передбаченим ст. 19 Закону № 875, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції.

Законодавством встановлений наступний розмір адміністративно-господарських санкцій:

• для підприємств з кількістю працюючих від 8 до 15 осіб – 1/2 середньої річної заробітної плати на цьому підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда й не зайняте інвалідом;

• для підприємств з кількістю працюючих від 15 осіб і вище – 1 середня річна заробітна плата на цьому підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда й не зайняте інвалідом.

Ці положення не поширюються на підприємства, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

Санкції розраховуються та сплачуються роботодавцями самостійно до 15 квітня року, що наступає за роком, у якому відбулося таке порушення. У разі несплати підприємством цих санкцій їх сума стягується у встановленому порядку за ініціативою Фонду соціального захисту інвалідів із нарахуванням пені виходячи зі 120 % річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованих на повну суму недоїмки за весь її строк.

Сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства проводять за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів).

У разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи неможливості їх сплати за рішенням господарського суду їх стягнення примусово може бути звернено на майно підприємства в порядку, передбаченому законом.

Крім адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються безпосередньо до підприємств, невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів загрожує застосуванням до посадової особи підприємства, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи працівників, адміністративного штрафу.

Слід зазначити, що при невиконанні нормативу штрафні санкції застосовуються незалежно від того, з якої причини інваліди не працевлаштовані на підприємстві. Особливості працевлаштування та застосування праці інвалідів. Підприємствам, які працевлаштовують інвалідів, потрібно враховувати низку положень чинного законодавства, що визначають особливості трудових відносин із ними, зокрема, які наведені нижче:

• коли за висновком МСЕК пропонована інваліду робота протипоказана, то укладати з ним трудовий договір власник або уповноважений ним орган не має права (ст. 24 КЗпПУ). У цьому випадку не береться до уваги навіть згода самого працівника виконувати цю роботу.

Тому при прийнятті на роботу інваліда, останній обов’язково повинен надати висновок МСЕК;

• відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характерута обсягу загрожує погіршенню здоров’я інвалідів (ст. 17 Закону № 875);

• при відмові у прийнятті на роботу, ненаданні роботи за спеціальністю інваліду, направленому за розподілом після закінчення навчального закладу, або при недодержанні інших умов трудового договору і законодавства про працю підприємство зобов’язане відшкодувати витрати на його проїзд до місця роботи і назад до місця, де він проживає, а також витрати на проїзд супровідника, якщо він є необхідним (ст. 24 Закону № 875);

• при прийнятті інваліда, направленого на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи, забороняється встановлювати для нього випробувальний термін (ст. 26 КЗпПУ);

• залучення інваліда до надурочних робіт та до робіт в нічний час допускається тільки за його згодою і за умови, що це не суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії (ст. 55, 63 КЗпПУ);

• інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою (ст. 18 Закону № 875);

• за проханням інваліда підприємство зобов’язане встановити йому неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці (ст. 172 КЗпПУ);

• інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи – 26 календарних днів (ст. 6 Закону № 504/96);

• у перший рік роботи на підприємстві працівник-інвалід має право за своїм бажанням одержати щорічну відпустку повної тривалості в зручний для нього час до настання шестимісячного терміну безперервної роботи (ст. 10 Закону № 504/96);

• крім щорічної основної відпустки, працівник-інвалід, за бажанням, може взяти додаткову відпустку без збереження заробітної плати тривалістю: для інвалідів I і II групи – до 60 календарних днів щорічно, для інвалідів III групи – до 30 календарних днів щорічно (ст. 25 Закону № 504/96);

• у випадку скорочення чисельності або штату працівників інваліди війни та працівники-інваліди, які дістали на цьому підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання мають переважне право залишитися на роботі при рівній з іншими працівниками продуктивності праці й кваліфікації (ст. 42 КЗпПУ);

• строковий трудовий договір підлягає до строковому розірванню на вимогу інваліда, якщо стан його здоров’я перешкоджає виконанню роботи за цим договором (ст. 39 КЗпПУ).

При невиконанні нормативу штрафні санкції застосовуються незалежно від того, з якої причини інваліди не працевлаштовані на підприємстві

Зі скасуванням Положення про організацію робочих місць і працевлаштування інвалідів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 314 від 03.05.1995, зникла формальна підстава для атестації створених для інвалідів робочих місць. Варто враховувати те, що прийом на роботу інваліда повинен проводитися з урахуванням вимог ст. 18 Закону № 875, яка зобов’язує роботодавців створювати для праце-влаштування інвалідів робочі місця (зокрема, спеціальні робочі місця) та забезпечувати такі умови праці, які відповідали б вимогам їх індивідуальних програм реабілітації.

Наприклад, підприємство приймає на роботу інваліда III групи охоронцем, в довідці МСЕК якого зазначено протипоказання до роботи – «переохолодження». Отже, умови його праці, визначені відповідною посадовою інструкцією, повинні відповідати медичному висновку, тобто виключати коло обов’язків, виконання яких може призвести до переохолодження організму, зокрема, при постійному знаходженні поза приміщенням.

Невиконання зазначених норм розцінюється як порушення законодавства про працю і є підставою для накладення адміністративного штрафу на винну посадову особу в розмірі від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 1700 грн відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КпАП).

Строковий трудовий договір підлягає достроковому розірванню на вимогу інваліда, якщо стан здоров’я перешкоджає виконанню роботи

Звітність Відповідно до вимог ст. 19 Закону № 875, підприємства, в яких працює вісім і більше штатних працівників, повинні зареєструватися у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням та щорічно, до 1 березня року, що наступає за звітним, подають цим відділенням звіт за формою № 10-ПІ (див. додаток на с. ). Форма 10-ПІ (річна, поштова) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та інструкція щодо її заповнення затверджені Наказом № 42. Крім звіту за формою № 10-ПІ, роботодавець повинен подавати до Центру зайнятості інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування інвалідів.

Для цього використовується форма № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій», затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення» № 420 від 19.12.2005. Обов’язковість надання такого звіту передбачена Постановою КМУ № 70 та Законом «Про зайнятість населення», але слід зазначити, що відповідальність за ненадання такого звіту чинним законодавством не передбачена.

Проведення перевірок дотримання підприємствами вимог законодавства щодо виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів Контроль за виконанням роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та інші пов’язані з цим питання здійснюється відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів. Постановою КМУ № 70 затверджений порядок проведення планових та позапланових перевірок підприємств, що використовують найману працю.

Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів відповідно до ч. 2 ст. 188-1 КпАП тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170–340 грн).

 

 

Інформація про діяльність і послуги, що надаються Миколаївським державним експериментальним протезно-ортопедичним підприємством

 Торгівля людьми

Торгівля людьми у сучасному світі є одним із найбрутальніших масових порушень прав і свобод людини. Суспільна загроза торгівлі людьми, як надзвичайно небезпечного злочину, полягає в посяганні на невід’ємні права людини – право на повагу, на свободу та особисту недоторканність, свободу пересування і вільний вибір місця проживання, а інколи і право на життя. Торгівля людьми становить значну суспільну небезпеку для жінок, чоловіків і дітей, яких використовують з метою жебракування, сексуальної експлуатації та залучення до інших незаконних видів діяльності, які принижують честь та гідність людини.

Торгівля людьми не оминула жодну країну світу. На жаль, не стала винятком і Україна. Як зазначає щорічна доповідь Державного департаменту США про торгівлю людьми від 19 червня 2013 року, «Україна є країною походження, транзиту та поступово стає країною призначення для чоловіків, жінок і дітей, яких піддають примусовій праці та сексуальній експлуатації. Українці стають жертвами торгівлі людьми в Україні, а також у Росії, Польщі, Іраку, Іспанії, Туреччині, Кіпрі, в Республіці Сейшельські острови, Португалії, Чеській Республіці, Ізраїлі, Італії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Чорногорії, Великобританії, Казахстані та Тунісі. Громадяни іноземних країн, включаючи Молдову, Узбекистан, Пакистан, Камерун та Азербайджан, піддавалися в Україні примусовій праці. Найбільш уразливими до торгівлі людьми є українці, які проживають у сільській місцевості з обмеженим доступом до працевлаштування. Вербувальники часто застосовують до них насильство, обман та боргову кабалу. Жертв торгівлі людьми з метою примусової праці експлуатували у сфері будівництва, сільського господарства, промисловості, домашньої роботи, лісозаготівлі, догляду за дітьми та жебрацтві».

За даними Держдепартаменту США масштаби транснаціональної торгівлі людьми становлять від 600 до 800 тис. осіб на рік. Центр безпеки людини (Ванкувер, Канада) з урахуванням внутрішньої торгівлі людьми в різних країнах оцінює кількість жертв цього злочину в 4 млн. осіб. Згідно з дослідженнями Міжнародної організації праці (МОП) в будь-який момент часу у світі в сучасному рабстві знаходиться 20,9 млн. осіб3.

Торгівля людьми – означає здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання людей шляхом загрози силою чи її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю становища, шляхом підкупу, у вигляді платежів, вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу.

Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан або вилучення органів.

У національному законодавстві поняття торгівлі людьми визначається у ст. 1 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» як здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином.

З даного визначення витікає, що ситуацію слід розглядати як торгівлю людьми, якщо відносно особи:

використовувалися певні засоби впливу:

обман, шахрайство, шантаж, використання уразливого стану, застосування чи погроза застосування насильства, використання службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи здійснювалися певні дії:

·         вербування

·         переміщення

·         переховування

·         передача

·         одержання людини

ставилася за мету її експлуатація в будь-якому виді:

сексуальна, трудова, використання в порнобізнесі, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусова вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах, тощо

Отже, торгівля людьми як злочин представляє комбінацію трьох елементів: будь-якої із злочинних дій, будь-якого із засобів впливу і мети експлуатації.

Згідно з Палермським протоколом для визнання цього злочину стосовно дітей достатньою вважається комбінація будь-якої з названих злочинних дій та цілі (стаття 3 с).

Крім того, статтею 3 b встановлено, що згода жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію не береться до уваги, якщо було використано будь-який із зазначених засобів впливу.

Тлумачення поняття «експлуатація людини» міститься як у статті 1 Палермського протоколу, так і у примітці 1 до статті 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». Під нею слід розуміти всі форми:

·         сексуальної експлуатації;

·         використання в порнобізнесі ;

·         примусову працю або примусове надання послуг;

·         рабство або звичаї, подібні до рабства;

·         підневільний стан, залучення в боргову кабалу;

·         вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди;

·         усиновлення (удочеріння) з метою наживи;

·         примусову вагітність;

·         втягнення у злочинну діяльність;

·         використання у збройних конфліктах, тощо;

Але цей перелік не є вичерпним, що дозволяє застосовувати цю норму при виникненні нових видів експлуатації.

Крім того, враховуючи те, що найчастіше,

як засіб впливу на свою жертву торгівці людьми використовують знаходження її в уразливому стані, у законодавстві визначено і це поняття. Відповідно до примітки 2 до статті 149 про уразливий стан особи може свідчити викликана суб’єктивними чи об’єктивними причинами:

1.       нездатність особи (часткова або повна):

а) усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними;

б) приймати за своєю волею самостійні рішення;

в) чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям;

2.       збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин.

Органи досудового слідства і суд на підставі конкретних обставин справи встановлюють, чи був стан особи уразливим. Уразливим стан особи слід визнавати в усіх випадках, коли за обставинами справи її згода на вербування, переміщення, переховування, передачу чи одержання була вимушеною, одержаною під впливом зазначених суб’єктивних та/або об’єктивних причин і не відповідала її справжнім інтересам.

В українському законодавстві, на відміну від міжнародних актів, як окрема форма виділяється власне торгівля людьми, тобто вчинення актів купівлі-продажу людей без обов’язкової подальшої експлуатації. Здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, передбачає здійснення таких угод, як дарування, міна, надання у оренду, передача в рахунок погашення боргу, тощо.

Торгівля людьми у світі постійно видозмінюється залежно від того, як

економічні, демографічні та інші геополітичні чинники спричиняють зміни в

структурі такого поняття, як «країна походження – транзиту – призначення». Найголовніші зміни відбуваються у такому:

·         країни походження (жертв торгівлі людьми) та транзиту (через які перевозять жертв) стають країнами призначення (країни, де здійснюється експлуатація жертв), міграційні потоки змінюються;

·         зростає внутрішня торгівля;

·         вік постраждалих від злочину різниться, злочинці знаходять «застосування» як для дітей, так і для літніх людей;

·         змінюються механізми контролю за жертвами з метою зменшення явних ознак злочинних діянь;

·         набувають більшого поширення інші форми торгівлі людьми, не пов’язані із сексуальною експлуатацією, такі як трудова експлуатація, вилучення органів та використання в нелегальній діяльності;

·         обсяги та вплив різних форм експлуатації змінюються залежно від ринкового попиту та умов.

Види, форми та етапи торгівлі людьми

Торгівля людьми являє собою складний, багатоетапний процес, кожна стадія якого супроводжується певними діями, спрямованими, насамперед, на поставлення жертви в повну залежність від торгівця людьми і забезпечення досягнення основної мети – експлуатації. Як правило, на кожній стадії задіяні різні групи злочинців.

У класичному варіанті схема діяльності злочинних груп, що займаються торгівлею людьми, виглядає так:

 

Вербування

Переміщення

Передача-одержання

В районі  в рамках виконання заходів «Соціальної комплексної програми  підтримки сім»ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на  2011-2015 роки», а саме розділу 3 «Торгівля людьми» , термін дії якої подовжено до 2017 року рішенням сесії Братської районної ради  від 28 січня 2016 року № 3 з метою запобігання проявів торгівлі людьми в Братському районі проводиться інформаційно-роз»яснювальна робота з відповідним розповсюдженням роздаткового матеріалу на вищезазначену тематику. В школи району та ПТУ-17 надано на перегляд фільм «Життя на продаж»  

  Урядом удосконалено Порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
Формат: DOCX | Добавлен: 30/05/2016 16:07:42
17Kb Скачать скачать
  Звіт про роботу по соціальному захисту населення району у 2015 році
Формат: DOC | Добавлен: 14/03/2016 14:52:10
87Kb Скачать скачать

Оплата праці

В наступному місяці розпочнеться кампанія по збиранню ранніх зернових культур, які в взв»язку з погодним умовами можуть проходити в більш стислі строки, тому можлива робота працівників  в  надурочний час, в нічний час та святкові дні, тож просимо звернути шановні роботодавці  увагу на наступне:

Оплата  роботи в надурочний час

Оплата роботи в надурочний час згідно статті 106 кодексу законів про працю України проводиться :

- за погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.

- за відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100  відсотків тарифної ставкипрацівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за  погодинною  системою, за  всі відпрацьовані надурочні години.

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу  не допускається.

Оплата роботи у святкові і неробочі дні (стаття 107. КЗпПУ).

Робота у святковий і  неробочий день (частина четверта статті 73) оплачується  у подвійному розмірі:

1) відрядникам - за подвійними відрядними розцінками;

2) працівникам, праця яких оплачується за годинними абоденними ставками, - у розмірі  подвійної  годинної  або  денної ставки;

3) працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу,  якщо робота у святковий і неробочий день  провадилася  у  межах  місячної  норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму.

Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день.

На бажання працівника, який працював у святковий і  неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

Оплата роботи у нічний час (стаття 108. КЗпПУ).

Робота у нічний час (стаття  54)  оплачується  у  підвищеному розмірі,  встановлюваному  генеральною,  галузевою  (регіональною) угодами та  колективним  договором,  але  не  нижче  20  відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час. ( Стаття 108 із змінами, внесеними згідно із  Законами  N  3694-12 від 15.12.93, N 357/96-ВР від 10.09.96 )

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №1034 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р.№597 і від 19 травня 1999р.№859” перелік для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності

Колективний договір


Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

Колективний договір укладається на  підприємствах,    в установах,   організаціях   незалежно   від   форм   власності   і господарювання,  які використовують найману працю  і  мають  право юридичної особи  між  власником або уповноваженим ним органом (особою) з однієї сторони і однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих,  обраними   і   уповноваженими   трудовим колективом.

Зміст визначається сторонами в межах їх компетенції.

У колективному договорі встановлюються взаємні  зобов'язання сторін  щодо регулювання   виробничих,      трудових, соціально-економічних відносин, та входять наступні основні рекомендовані розділи зокрема:

Забезпечення продуктивної зайнятості.

Передбачає: проведення аналізу роботодавцем стану забезпечення підприємства трудовими ресурсами відповідно до кваліфікації з урахуванням прогнозованих обсягів виробництва, норм праці та нормативів чисельності працівників, дотримання гранично допустимого рівня скорочення чисельності працівників та дотримання термінів попередження при скороченні та відповідних виплат, не проводити працевлаштування ти х категорій працівників , які є в достатній кількості на підприємстві, зміни в організації виробництва і праці узгоджувати з профкомом.

Трудові відносини, режим праці та відпочинку, передбачає дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу для різних категорій працюючих враховуючи і пільгову. Встановлення тривалості робочого дня та тижня, вихідні дні. Обумовлює надання відпусток основних та додаткових відпусток їх тривалість для працівників з збереженням та без збереження заробітної плати та інше.

Оплата та нормування праці - нормування і оплати праці,  встановлення  форм,  системи, розмірів заробітної плати, терміни виплати та інших видів трудових виплат, передбачає фонд заробітної плати на відповідний період, норми виробітку в залежності від категорій працюючих (доплат, надбавок, премій, індексацій та ін.), встановлення гарантій, компенсацій, пільг.                                               

Охорона праці та здоров»я - розробку і забезпечення виконання комплексних заходів щодо підвищення рівня охорони праці, профілактика та запобігання випадків виробничого травматизму і професійних захворювань, досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, забезпечення функціонування на підприємстві системи управління охороною праці,  проведення атестації робочих місць за умовами праці, виділення коштів на заходи охорони праці, видача миючих та дезинфікуючих засобів, забезпечення охорони праці жінок, неповнолітніх та інше.     

Додаткові соціальні гарантії, пільги та компенсації - забезпечення житлово-побутового, культурного,  медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників Надавати допомогу працівникам в утриманні їх дітей у дитячих дошкільних закладах. оздоровлення, медичного обслуговування, організації культурно-масової, фізкультурної роботи серед працівників, надання їм соціально-трудових пільг та інше.

Колективний договір може передбачати  додаткові  порівняно  з чинним  законодавством  і  угодами  гарантії,  соціально-побутові пільги.

Укладенню колективного    договору    передують    колективні переговори.

Строки, порядок ведення переговорів,  вирішення розбіжностей, що  виникають під час їх ведення,  порядок розробки,  укладення та внесення   змін   і   доповнень    до    колективного    договору, відповідальність  за  його  виконання  регулюються Законом України  "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ). Колективні   договори   підлягають   повідомній    реєстрації .

Умови  договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними.

Колективний договір набирає чинності з  дня  його  підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому.

Після закінчення   строку   чинності   колективний    договір продовжує  діяти до того часу,  поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

Колективний договір  зберігає  чинність  у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір.

У разі  реорганізації  підприємства,  установи,   організації колективний  договір  зберігає  чинність протягом строку,  на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

Положення колективного договору поширюються    на    всіх працівників  підприємства,  установи,  організації  незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки,  і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу,  так і для працівників підприємства, установи, організації.

Контроль за  виконанням  колективного  договору   проводиться безпосередньо сторонами,  які його уклали,  чи уповноваженими ними представниками.

Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання.

Управління рекомендує керівникам підприємств, установ, організацій, профспілкам під час укладення колективних договорів враховувати всі зміни в чинному законодавстві, щоб забезпечити всі соціальні гарантії для працівників,  забезпечити їм достойний рівень життя та безбідну старість .

Повідомна реєстрація колективних договорів в Братському районі Миколаївської області здійснюється відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації  від 07.02.2014 №32-р «Про організацію повідомної реєстрації колективних договорів та угод», яке видане у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.14 р., № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих)територіальних угод, колективних договорів». В Братському районі роботу з повідомної реєстрації колективних договорів здійснює управління  соціального захисту населення райдержадміністрації.

Реєстрація колективного договору проводиться в двотижневий термін з дня одержання колективного договору Експертну оцінку колективних договорів здійснює комісія. За результатами роботи комісії формуються зауваження та рекомендації до колективних договорів за підписом керівника органу, який здійснює реєстрацію два з яких надаються підприємству, а один залишається в управлінні.

Підприємствам, установам, організаціям району, термін дії колективного договору яких закінчився  в 2015 році необхідно до 1квітня 2016 року надати на реєстрацію договір на 2016 рік, а в кого договір чинний, то необхідно надати зміни та доповнення.


Зміни та доповнення до колективних договорів необхідно надавати при зміні положень чинного колективного договору. Зміни розміру мінімальної заробітної плати, режиму праці, відпочинку, графік відпусток, штатний розпис, комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій,  необхідно відобразити в додатках до колективного договору. 

Управління соціального захисту населення запрошує до співпраці з питань колдоговірної роботи  керівників підприємств, установ, організацій, профспілкові комітети, трудові колективи. За потребою спеціалісти управління проводять роз’яснювальну роботу з питань колдоговірного регулювання, завжди раді спільній роботі з сторонами соціального партнерства.

За консультаціями та рекомендаціями звертайтеся за адресою: вул. Миру 104, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, тел. 91566.

            Хто може отримати пільги?

У грудні минулого року були внесені зміни до низки законів, які регламентують надання пільг.

Зміни набрали чинності з 1 липня 2015 року. Без змін залишили пільги для інвалідів війни, інвалідів армії, учасників бойових дій, ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ, їх вдів. Крім того, без урахування доходів продовжать користуватися пільгами чорнобильці I і II категорій та реабілітовані. Вони і надалі будуть отримувати пільгу незалежно від доходів.
Важливо, що розмір знижки з оплати за комунальні послуги (25%, 50%, 100%) або для придбання твердого палива та скрапленого газу залишається незмінним, але право визначається з урахуванням доходів сім'ї.
Для інших категорій громадян, пільги будуть надаватися з урахуванням доходів сім'ї. У 2015 році сума доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу становить 1710 грн. Багато з цих людей вже сьогодні є потенційними одержувачами пільг, так як середньомісячний дохід сім'ї на одну людину дохід менше зазначеної суми.

Іншим потрібно звернеться в управління соціального захисту із заповненими деклараціями, і підтвердити своє право на пільги на наступні 6 місяців.

 Що стосується скасування пільг на проїзд, про які зараз так багато говорять, хочу проінформувати, що в нашій області для тих категорій, які є пенсіонерами за віком та інвалідами ці пільги залишилися незмінними. Зазначу, що громадяни, які отримують доходи понад 1710 гривень і втратили право на отримання допомоги з боку держави у вигляді пільг, повинні оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно звернутися із заявою та декларацією до фахівців районних та міських управлінь соціального захисту населення.

 Порядок отримання субсидій - спрощено!

У червні умови отримання субсидій ще спростилися. На сьогоднішній день вже більше 30 тисяч сімей переконалися в тому, що оформити матеріальну допомогу просто. Досить заповнити декларацію та заяву.
У новій формі декларації не потрібно вказувати конкретну суму доходу за певний період, а тільки його вид (пенсія, зарплата, стипендія) і джерело отримання цього доходу (місце роботи або навчання, а для пенсіонерів - це Пенсійний фонд). Оскільки розмір своїх доходів вказувати не доведеться, то і приводу для накладення штрафу не буде.

Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану, крім одноразової покупки на суму понад 50 тисяч гривень. У призначенні допомоги таким сім'ям не відмовлять, але рішення буде прийматися комісіями в індивідуальному порядку.

При цьому претендувати на субсидію можна навіть при наявності боргу за послуги ЖКГ - за умови реструктуризації та своєчасної оплати поточних рахунків.
Важливо, що до сукупного доходу для отримання субсидії не враховуються деякі види доходів. Це благодійна допомога й одноразова матеріальна допомога, що надається з державного або місцевих бюджетів, як допомога на оздоровлення, або до Дня Перемоги, або допомога людям з особливими потребами, матерям-героїням та сім'ям загиблих в АТО.

 Зазначу, що дохід, який вказується в декларації не обов'язково за попередній календарний рік, як раніше, а за бажанням людини - за попередні три місяці. Для пенсіонерів період, за який враховуються доходи, взагалі скоротили до одного місяця.

 За субсидіями можуть звернутися і підприємці, платники єдиного податку першої, другої і третьої груп. Для них встановлено фіксований рівень доходу, який буде враховуватися при призначенні субсидії. Розширено права місцевих органів влади приймати рішення про надання субсидій в спірних питаннях. Наприклад, встановити, фактично проживає людина в зазначеній квартирі чи будинку, чи це тільки декларує.

 До 1 вересня «Укрпошта» ще раз розішле бланки нових декларацій і заяв для оформлення субсидії.

 Дуже важливо звернутися за призначенням субсидії зараз, а не в опалювальний період. Навіть якщо Вам призначили нульову субсидію зараз, то в опалювальний період фахівці районних управлінь зроблять автоматично перерахунок на підставі тієї інформації, яку вони оновлять самостійно.
Всю необхідну інформацію Ви зможете отримати в управліннях соціального захисту населення, які працюють без обідньої перерви, в робочі дні до 19:00, в суботу до 15:00.

  Про можливості забезпечення населення вугіллям та дровами
Формат: DOC | Добавлен: 07/08/2015 09:24:12
44Kb Скачать скачать
НАДАННЯ ПІЛЬГ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН З УРАХУВАННЯМ ДОХОДІВ СІМ’Ї З 01.07.2015 РОКУ
 
 
З 01 липня 2015 року запроваджується новий порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389.
Пільги без змін будуть надаватись  інвалідам війни, учасникам бойових дій, особам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи I-II категорії, ветеранам військової служби та деяким іншим категоріям.
Пільги в залежності від доходу надаватимуться:
- учасникам війни; членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; особам, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» );
- багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям (Закон України «Про охорону дитинства»);
- особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 3; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ям, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи (Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
- працівникам міліції на пенсії, особам начальницького складу податкової міліції, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні (Закон України «Про міліцію»);
- особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»);
- пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками, медичними і фармацевтичними працівниками, пенсіонерам, які раніше працювали у бібліотеках, у сфері захисту рослин, в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури (Закон України «Про освіту», Основи законодавства України про охорону здоров’я, «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про захист рослин», «Про культуру»);
- жертвам нацистських переслідувань (Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»);
- дітям війни (Закон України „Про соціальний захист дітей війни”);
- батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків (Кодекс цивільного захисту).
З 1 липня цього року при визначенні права на пільги до уваги братимуться доходи пільговика і членів його родини за останні шість місяців.
До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами поширюються пільги: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.
До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
6) доходи від підприємницької діяльності.
Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи, зазначені вище (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика за встановленою формою, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.
Якщо він буде більший за величину податкової соціальної пільги (тобто, 1710 грн.), дана родина не матиме права на пільги. Коли ж середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї буде менший за 1710 грн., то даний пільговик і надалі буде користуватися знижкою в межах соціальних норм.
Прийом документів для надання пільг з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї проводиться в відділі  персоніфікованого  обліку  населення управління  соціального захисту  населення,  каб. №11 смт. Братське вул.. Леніна,  104  та у фахівців  з соціальної  роботи на території сільських  рад району.  Довідки  за телефоном  9-14-44
 
Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах.
Існує державна  програма «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». У період 2009 – 2013 р.р. розпорядником державних коштів для виконання зазначеної Програми було визначено Міністерство надзвичайних ситуацій України. У Миколаївській області  визначено спеціалізовані медичні заклади, в яких здійснюється лікування громадян : обласна лікарня, обласна дитяча лікарня, обласний онкологічний диспансер, міська лікарня №3 у м.Миколаєві, лікарня швидкої медичної допомоги у  м.Миколаєві,  Жовтнева центральна районна лікарня, Вознесенська центральна районна лікарня, Спеціалізована медико-санітарна частина №2 МОЗ України  (м.Южноукраїнськ).
Постановою Кабінету Міністрів України від №16.05.2014 №134 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Згідно із Порядком головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної Програми є Міністерство соціальної політики України. Бюджетні кошти спрямовуються на надання медичної допомоги громадянам, захворювання яких пов’язано з наслідками Чорнобильської катастрофи, на підставі договорів, укладених з відповідними закладами охорони здоров’я. 
Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.05.2014 №116-р  департамент соціального захисту населення облдержадміністрації забезпечує виконання зазначеної Програми.
На цю мету у 2014 році   було затверджено видатки з державного бюджету на загальну суму 102040 грн. Закупівля медичних препаратів проводиться виключно згідно із переліком лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 №1071.
2014 року проліковано 36 громадян, а  спочатку 2015 року - 23 особи.
Для  виконання програми у 2015 році затверджено видатки з державного бюджету у загальній сумі 244070 грн. 
Зазначені кошти розподілено між спеціалізованими медичними закладами Миколаївської області, визначеними для лікування постраждалих громадян. 

 

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Девіз 2015 року -

«Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці»

 

Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці з метою привернення уваги світової громадськості до масштабів проблеми та до створення і просування культури охорони праці, яка може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці.
Ідея святкування Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників, який було проведено американськими і канадськими трудящими в 1989 році в пам'ять про працівників, що загинули та постраждали на роботі; уперше в світі з ініціативи МОП він відзначався у 2003 році.
Україною підтримано ініціативу МОП і 28 квітня відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2006 року № 685/2006 визначено як День охорони праці.
У 2015 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначався під девізом «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці».
Характерною особливістю сучасного виробництва в Україні є наявність шкідливих і небезпечних умов праці. Окрім того, ситуація, що склалася в країні, за короткий час може призвести до реального дефіциту трудових ресурсів.
Тому проблема збереження здоров'я і життя працездатних громадян має особливе значення, а тематика Дня охорони праці у 2015 році є як ніколи актуальною.
Культура охорони праці — це створення чітко сформульованої системи прав, обов'язків та сфер відповідальності, де принцип профілактики має найвищий пріоритет.
Безпечні та здорові умови праці визначаються не тільки чинною законодавчою базою, а й загальним рівнем цивілізованості, виробничої культури та соціально-економічного розвитку суспільства.
Україна активно інтегрує європейські норми з охорони праці у власну правову систему, створює умови для формування сучасної високої культури і відповідальності за збереження життя та здоров'я працівників.
У першу чергу мова йде про ставлення уряду, роботодавців та працівників до питань охорони праці, їх налаштування на роботу без нещасних випадків.
Досягнути такої узгодженої політики можна шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, головний девіз яких — зацікавити, навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід'ємною складовою нашого життя.
Забезпечення балансу між контролем за дотриманням законодавства, з однієї сторони, і наданням консультацій та інформації — з другої, дозволить досягти більшої гнучкості контрольних функцій з боку держави та створити кредит довіри до інспектора, через можливість роботодавця або працівника звернутися за порадою без застосування санкцій у відповідь.
Необхідно орієнтувати та доводити до керівників, закріплювати на рівні свідомості кожного працівника, що заходи з охорони праці та їх виконання не повинні бути за для «галочки», що належна культура охорони праці потрібна насамперед для них, адже ніякі компенсації не повернуть втрачені на виробництві здоров'я та життя. До того ж для роботодавця це економно вигідно, адже очевидно, що видатки на ліквідацію аварійної ситуації (включаючи виплати по випадкам виробничого травматизму) є значно більшими, ніж витрати на заходи запобігання виробничого травматизму.
Саме тому Організаційний комітет звертається до всіх працівників, роботодавців, сьогоднішніх та майбутніх, громадськості й наголошує на необхідності пам'ятати, що людське життя — це найвища соціальна цінність, і ніякими обставинами не можна виправдати смерті людини.
У суспільстві має зростати усвідомлення того, що співпраця та діалог між усіма учасниками щодо питань охорони праці є пріоритетними, адже поліпшення умов праці та її безпека одночасно зберігають здоров'я працівників і підвищують продуктивність праці та якість продукції, забезпечуючи тим самим конкурентноздатності  виробництва, інвестиційну привабливість держави.
Зважаючи на важливість створення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, Організаційний комітет звертається до керівників і працівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування, профспілкових організацій, об'єднань роботодавців із закликом підтримати ініціативу та зосередити свої зусилля на виконанні вимог Конституції України щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та вимог Закону України «Про охорону праці».
Охорона праці є невід'ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства. Саме тому важливо пам'ятати, що підвищення рівня культури охорони праці в суспільстві — це запорука збереження здоров'я та життя працівників.
З 20 по 28 квітня 2015 року  в районі проведено «Тиждень охорони праці»під час якого підприємствами, установами, організаціями, загальноосвітніми навчальним закладами та професійно-технічним училищем № 40 було проведено заходи приурочені питанням охорони праці .За підсумками «Тижня охорони праці» 28.04.2015 року було проведено засідання координаційного комітету з питань безпечної життєдіяльності населення за участю осіб відповідальних за питання охорони праці та керівників управління соціального захисту населення Братської райдержадміністрації ,територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг),фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації ,центральної районної лікарні, відділу освіти молоді та спорту райдержадміністрації, відділу культури райдержадміністрації ,філії ВАТ «Миколаївобленерго», Братського управління експлуатації газового господарства. На порядок  денний було винесено питання «Стан охорони праці на підприємстві» та проведення «Тижня охорони праці».З даного питання доповідали всі присутні фахівці відповідальні за питання охорони праці ,але особлива увага була привернута  до доповіді  головного інженера ВАТ «Миколаївобленерго»  Нешкумая  Андрія  Вікторовича так, як  зазначене підприємство – з підвищеним  рівнем  небезпеки  і  виробничі процеси потребують надвисокого рівня  дотримання норм  з питань охорони праці і відповідно рівень питання охорони праці, як було зазначено в доповіді знаходиться  на  належному рівні.


Шановний споживачу!

Звертаємося до Вас з метою інформування про те, що в Україні діє програма державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, яка надається безготівково, у вигляді житлових субсидій.

Пропонуємо Вам використати право на зменшення витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем Вашої реєстрації (за фактичнім місцем проживання - для осіб, які орендують житло) щодо призначення житлової субсидії.

Звертаємо увагу, що з 1 травня 2015 року суттєво спрощено порядок призначення субсидій і форми Заяви та Декларації, що подаються.

Ми надаємо Вам бланки Заяви та Декларації, які Ви можете заповнити і надати (або надіслати поштою) до управління соціального захисту населення

Якщо Ви отримували субсидію протягом опалювального періоду 2014/2015 років, субсидія на наступний період призначається на підставі раніше поданих документів, без необхідності повторного звернення до управління соціального захисту населення та подання Заяви та Декларації.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, то відповіді на них Ви можете отримати в управлінні соціального захисту населення за адресою:смт.Братське, вул.Леніна,104, тел.(05131)9-15-66.

Інформаційно-роз'яснювальний матеріал з питань призначення субсидій 

Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Інструкція про порядок заповнення бланків заяви про призначення житлової субсидії

Механізм призначення субсидій з 1 травня 2015 року

Житлова субсидія

Заява про призначення житлової субсидії

 

 

 

 
 

 

ПРООН допоможе у створенні робочих місць для переміщених осіб

(прийом заявок)

 

Програма розвитку ООН в Україні оголошує прийом попередніх пропозицій від місцевих органів влади, підприємств, організацій та установ всіх форм власності та господарювання щодо створення робочих місць для внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) на умовах спів-фінансування.

Попередні пропозиції приймаються з метою виявлення та подальшої підтримки різних ініціатив з організації зайнятості ВПО на основі спів-фінансування. Пропозиції можуть стосуватися створення як тимчасових, так і постійних робочих місць. Також запрошуються до подачі ініціативи зі створення дистанційних робочих місць (тимчасових чи постійних) для тих осіб, які мешкають в місцях компактного проживання, віддалених від населених пунктів або віддалених від роботодавця.

Підтримуватимуться наступні пропозиції щодо зайнятості ВПО:

- Створення постійних робочих місць (не менше 12 місяців)

- Створення тимчасових робочих місць (від 60 до 180 робочих днів)

- Організація тимчасової зайнятості на громадських роботах (від 60 до 180 робочих днів)

Організація тимчасових робочих місць та громадських робіт має здійснюватися відповідно до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції можуть подавати:

- місцеві органи влади та самоврядування;

підприємства, організації та установи всіх форм власності та господарювання у т.ч. прибуткові, громадські організації, а також ті які фінансуються за рахунок бюджетних коштів; фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

Територіальне охоплення: перевага надаватиметься пропозиціям із регіонів із найбільшою кількістю ВПО: Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Полтавської, Донецької, Луганської,  Київської областей та м. Києва. Також можуть бути розглянуті пропозиції і з інших регіонів.

Умови участі:

- створення не менше ніж 5 робочих місць будь-якого виду;

- забезпечення спів-фінансування не менше ніж 33%  сукупних витрат на створення робочих місць;

- відсутність заборгованості та позитивний поточний баланс;

-  розмір заробітної плати має бути не нижче ніж за аналогічні види робіт на цьому підприємстві або середнього по регіону;

- тривалість зайнятості на тимчасовому робочому місці має бути передбачена на термін від 60 до 180 днів;

- тривалість  зайнятості на громадських роботах має бути передбачена на термін від 60 до 180 днів;

- новостворене постійне робоче місце має бути збережене для осіб з числа ВПО на період не менше 12 місяців (трудова угода не може бути розірвана за ініціативи роботодавця, у разі звільнення ВПО за власним бажанням на створене робоче місце має бути зарахований інший працівник з числа ВПО).

До витрат на створення робочих місць належать витрати на:

- оплату праці,

- придбання обладнання чи інструментів.

НЕ належать до витрат на створення робочих місць витрати на оренду чи придбання приміщень, придбання витратних матеріалів, сировини тощо.  Наявне обладнання та інструменти не можуть враховуватися у складі витрат на створення робочих місць. Не можуть бути запропоновані для фінансування зі сторони ПРООН також нарахування на заробітну плату та інші види оподаткувань.

Організація процесу:

1. Подання попередньої пропозиції. Зацікавлений орган/підприємство, організація чи установа подають пропозицію до ПРООН за встановленою формою (форму пропозиції можна скачати на цій сторінці – зверху справа) в електронному вигляді У ДВОХ ФОРМАТАХ PDF (з підписом та печаткою) та Word  за адресою: oleksandra.tselishcheva@undp.org 

до 17:00,  9 квітня 2015 р.

2. Відбір пропозицій для підтримки. Рішення про спів-фінансування приймається ПРООН з урахуванням дотримання встановлених критеріїв (умов участі) та  за результатами порівняльної оцінки. Перевага надаватиметься пропозиціям, які передбачатимуть більшу частку спів-фінансування, та створення більшої кількості робочих місці порівняно з іншими пропозиціями, а також регіонам, де склалася критична ситуація на ринку праці.

ПРООН,  для прийняття остаточного рішення щодо підтримки пропозиції, залишає за собою право запитувати додаткову  інформацію від організацій, що подали попередні пропозиції, а також оголошувати додаткові конкурси.

Довідки:

за телефоном +380506640616 або електронною поштою oleksandra.tselishcheva@undp.org

Конкурс проводиться ПРООН в межах проектів «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне та соціальне відновлення Донбасу», що впроваджуються за підтримки Уряду Японії.

 

 

 

  Новий порядок призначення житлових субсидій
Формат: PDF | Добавлен: 16/12/2014 15:20:53
567Kb Скачать скачать

Нові правила отримання субсидій на послуги ЖКГ

З 01 жовтня 2014 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”.

1.   Передусім запроваджуються нові терміни та порядки:

·   нова соціальна норми житла на: одну особу 13,65м 2 та на сім’ю 35,22 м2;

·   нові соціальні нормативи користування ЖКП

 Нормативи споживання природного газу (на місяць):

на опалення житла (в опалювальний період) – 7м3 на 1 кв. м площі; при цьому, залежно від регіону та типу будівель, застосовується коригуючий  коефіцієнт, зокрема для  Миколаївської області, для індивідуальних житлових будинків – 0,793, для багатоквартирних житлових будинків – 0,38, тому  на опалення житла в індивідуальних жилових будинках споживання природного газу на 1 кв. м площі становить – 5,55 м3, в багатоквартирних житлових будинках2,66 м3.

на приготування їжі та підігрів води (газова плита за відсутності гарячого водопостачання і газового водонагрівача) – 9м3 на особу;

- на приготування їжі та підігрів води (газова плита за наявності газового водонагрівача) – 18м3 на особу;

Нормативи споживання гарячого, холодного водопостачання та водовідведення:

- централізоване постачання холодної води (за відсутності гарячого водопостачання) – 4,0 м3 на особу;

централізоване водовідведення – 4,0 м3 на особу;

Нормативи споживання електричної енергії:

- на опалення житла (в опалювальний період) —  65 кВт.год на 1м2 площі;

у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами (за відсутності гарячого водопостачання) - 150 кВт.год на одну особу + 30 кВт.год на кожного іншого члена домогосподарства, але не більш  як 270 кВт на місяць;

- у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами (за відсутності гарячого водопостачання) - 120 кВт.год на одну особу + 30 кВт.год на кожного іншого  члена домогосподарства, але не більш  як 240 кВт на місяць.

·       новий механізм розрахунку обов’язкового відсотка платежу (розраховуються на кожну родину індивідуально, залежно від доходу)

 2. Порядок звернення за житловою субсидією 

Кому призначається субсидія

Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг.

Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.

Необхідною умовою, для призначення субсидії, на загальних підставах, є працевлаштування або навчання усіх зареєстрованих у житлі осіб працездатного віку протягом 3 місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії.

Куди подаються документи

З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських рад та фахівцями з соціальної  роботи  Територіального центру соціального  обслуговування  населення.

Перелік документів для призначення житлової субсидії

  • заява (за встановленою формою);
  • декларація про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (за встановленою формою);
  • довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги).

Інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення.

 

  1. Порядок обрахунку розміру субсидії

 

Порядок обрахунку розміру субсидії передбачає новий механізм визначення обов’язкового відсотка платежу сім’ї за житлово–комунальні послуги, який розраховується індивідуально для кожної сім’ї та залежить виключно від доходів сім’ї:

1.  Визначається середньомісячний дохід сім’ї на одного члена за попередні 6 місяців. 

Приклад: дохід сім’ї, яка складається з 2-х осіб, за 6 місяців становить 15000 грн.

Середньомісячний  сукупний дохід сім»ї:15000/6 місяців = 2500 грн.

Середньомісячний дохід на одного члена:  15000 грн./2 особи/6 місяців = 1250,0 гривень.

2.  Розраховується обов’язковий відсоток платежу за встановленою формулою:

Середньомісячний дохід на одну особу за попередні 6 місяців розділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу (у 2014 році – 1176 грн.) та базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії (2), після чого помножити на базову норму плати за ЖКП (15 %).

1250 грн./1176 грн./2*15% = 7,97 %. 

3.Визначається розмір обов’язкового платежу шляхом множення середньомісячного сукупного доходу сім’ї за 6 місяців на обов’язковий відсоток платежу.

7,97 % * 2500 грн. = 199,25 грн., де 2500 грн. – середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Розмір субсидії розраховується як різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги за соціальними нормативами та розміром обов’язкового платежу.

Отже, розрахунок розміру субсидії для домогосподарства з двох осіб, які мають середньомісячний сукупний дохід 2500 грн. на місяць такий:

Середньомісячний сукупний дохід сім`ї – 2500 грн;

Чисельність осіб у домогосподарстві – 2 особи;

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу – 1250,0 грн.;

Розмір плати  за житлово-комунальні послуги в межах соціальної  норми житла  – 400 грн.

Відсоток обов’язкового платежу  (1250 грн./1176 грн./2*15%) – 7,97 %

Розмір обов’язкового платежу (2500 грн. * 7,97 %) – 199,25 грн.

Розмір субсидії – 400 грн.- 199,25  грн = 200,25 грн.

Отримувачі житлових субсидій несуть відповідальність за надані відомості про доходи, майно, що впливають на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

Інформацію стосовно  призначення  та  виплати жилових субсидій,  усіх видів соціальних  допомог  можна  отримати,  звернувшись  до  спеціалістів  відділу  державних  допомог  і  компенсацій  управління  соціального захисту  населення та  до  соціальних працівників Територіального  центру соціального  обслуговування  населення на території  сільських  рад.

Телефони  для  довідок: 9-15-66,  кабінет №10 управління соціального захисту населення.

 

Заступник начальника - начальник відділу

соціальних допомог, пільг та компенсацій 

управління соціального захисту населення                                                                                        Н.Свердленко  

ОБІГРІЄМО ТЕПЛОМ І ЛЮБОВ’Ю

Третього грудня весь світ відзначає Міжнародний день інвалідів. Ця дата має на меті привернути увагу суспільства до потреб людей з особливими фізичними вадами.

Інваліди – це не просто категорія людей, це окремі життя, окремі трагедії, людські надії на те, що все буде добре. Адже кожна людина – це неповторна особистість.

Жителі нашого району з інвалідністю – це люди, які працюють, кохають, створюють сім’ї, виховують дітей, мають особливі здібності – створюють чудові картини, висловлюють свої емоції в поезії, майстерно вишивають, гарно співають, займаються спортом.

Районна організація СОІУ вбачає своє завдання в тому, щоб захищати права інвалідів, сприяти їх соціальній адаптації у суспільство, розвивати їх таланти.

Справжнім центром спілкування для нас є районна бібліотека. Тут проходять засідання клубу «Оберіг», спортивні змагання з шахів, шашок, дартсу, експонуються виставки народних умільців.

Ми вдячні за плідну співпрацю відділу культури РДА, районній бібліотеці, колективу ЦРЛ, районній газеті «Перемога», ПТУ-17, райорганізації Товариства Червоного Хреста, організації ветеранів війни і праці, територіальному центру надання соціальних послуг, депутатам районної, селищної та сільських рад, фермерам і підприємцям.

Всі заходи для інвалідів проводяться за підтримки райдержадміністрації і районної ради, УСЗН, депутатів обласної ради О.О.Казаріна та О.М.Мезника.

До 3 грудня в районі проведено акцію «Милосердя», її активно підтримали фермерські господарства «Аркадія», «Едем» (керівники, депутати районної ради В.М.Дробітько, Р.С.Дяченко), СМПП «Юг-сервис» (О.В.Кошкодан), відділ культури, депутати райради.

Впевнена, що спільними зусиллями ми і надалі будемо вирішувати непрості соціальні проблеми людей з обмеженими фізичними можливостями.

Надія Литвиненко,

 

голова райорганізації СОІУ.

  Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням різних видів державних допомог
Формат: DOC | Добавлен: 20/08/2013 16:08:19
33Kb Скачать скачать

 «Університети третього віку»

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 25.08.11 №326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги „Університет третього віку» в районі проводиться робота по запровадженню соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку».

«Університет третього віку» – це інноваційний проект, що має на меті впровадження та практичну реалізацію принципу навчання впродовж всього життя, що допомагає пережити людям, які вийшли на пенсію, особистісну драму переходу від одного способу життя до іншого.

Особи похилого віку отримують необхідні для повноцінного існування в сучасному світі знання, відчувають себе потрібними суспільству, усвідомлюють, що життя продовжується і межі пізнання не існує. А ще «Університет третього віку» дозволяє пенсіонерам розкрити у собі ті таланти, які були притиснуті роботою, клопотами і родинними проблемами, дає можливість познайомитися з новими цікавими людьми.

2011 року територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Братської районної ради проведено анкетування осіб похилого віку з метою вивчення потреби в отриманні послуги. Анкетуванням охоплено більше 1 тис. осіб похилого віку. За результатами обстеження виявлено осіб, які бажають навчатись. Визначено напрямки навчання.

З січня 2012 року був відкритий перший Університет ІІІ віку факультет «Здоровий спосіб життя» для 21 слухача, які виявили бажання продовжити навчання і наступного року на «Літературному факультеті».

В цьому році також був відкритий Університет в стаціонарному відділенні для одиноких громадян похилого віку та інвалідів терцентру для 9 підопічних. Загалом в 2013 році запроваджено 2 Університети ІІІ віку в  селищі Братське та 5 Університетів в 5 сільських радах району, а саме в Н-Мар’ївській, Н-Костянтинівській, Іллічівській, Ганнівській та Григорівській с/радах, де соціально-педагогічну  послугу отримують загалом 63 особи. Таким чином забезпечується максимальне наближення соціальних послуг до людей, які проживають у віддалених населених пунктах.

Послуги надаються безкоштовно. Навчання для людей похилого віку проводиться згідно  із затвердженими програмами та планами.

До організації навчання залучаються працівники територіального центру, охорони здоров’я. Навчання в «Університетах третього віку» здійснюється як викладачами, так і волонтерами.

 

Нагадаємо,  що  таке житлова субсидія?
 
Субсидія - це адресна безготівкова допомога держави сім’ям для відшкодування витрат на оплату ЖКП (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
 
1. Хто може звертатись за призначенням субсидії ?
 
ЗАЯВА ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ ПРИЙМАЄТЬСЯ ВІД УПОВНОВАЖЕНОГО ВЛАСНИКА/НАЙМАЧА ЖИТЛА
 
2. Що є головною умовою призначення субсидії?
 
Субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання (21 кв.м на кожного зареєстрованого та додатково 10,5 кв м на сім’ю, в однокімнатній квартирі - на всю площу) з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.
 
3. Скільки сплачує за послуги отримувач субсидії?
 
За умови призначення субсидії, сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу сім’ї, а якщо сім’я складається з непрацездатних осіб, або в складі сім’ї є неповнолітні діти чи інваліди І, ІІ груп і дохід на одну особу не перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 01.10.11 – 467,0 грн., з 01.12.11 – 476,5 грн. – сім’я сплачує 10 відсотків середньомісячного доходу сім’ї. Додатково сім’ями сплачується вартість послуг, використаних понад норму додаткової площі житла.
 
4. В яких випадках субсидія не призначається?
 
- при відсутності доходів - якщо у складі сім’ї працездатні громадяни не перебувають у трудових відносинах, не навчаються, не зареєстровані в центрі зайнятості населення протягом 3 місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягненням ними 3-ри річного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікувально-консультаційної комісії, але не більше ніж до досягнення ними 6-ти річного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і зайняті доглядом за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги) з урахуванням майнового стану
 
- зареєстрованій особі, що не є власником житла;
 
- при здачі в найм або оренду житла;
 
- при наявності у сім’ї більше двох транспортних засобів. При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;
- при наявності у сім’ї (незалежно від місця реєстрації її членів) в сукупності більше ніж одного житлового приміщення, загальна площа яких перевищує норму володіння; - у разі придбання житла протягом року з місяця придбання.
 
- у разі здійснення будь-ким із зареєстрованих осіб протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії купівлі або оплати послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.
 
- якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї державним соціальним інспектором з’ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих осіб має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно.
 
Коли сім’я не має права на призначення субсидії на загальних підставах, але може обґрунтувати причини необхідності призначення субсидії, виходячи з конкретних обставин, що склалися у сім’ї, за рішенням комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення соціальної допомоги, як виняток, субсидія може призначатись. Крім того, за рішенням комісії субсидія може призначатись незалежно від загальної площі житла.
 
4. Чи може бути припинена субсидія ?
 
- При несплаті відповідної частки житлово-комунальних послуг, за винятком випадків затримки у виплаті зарплати, пенсії, тощо.
 
- При поданні недостовірних даних про доходи та майно
 
- У разі зміни обставин надання субсидії (у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість, смерть одинокої особи, у разі набуття права власності на житло (житлове приміщення)іншою особою) - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни
 
5. Документи, які надаються для призначення субсидії:
 
1.Заповнений бланк заяви;
 
2. Декларація про доходи та майно;
 
(для того щоб заповнити заяву та декларацію встановленого зразку, при собі необхідно мати паспорта ідентифікаційний код)
 
3. Довідки про доходи за шість попередніх місяців (крім пенсіонерів Пенсійного фонду України)
 
4. Мешканцям приватного сектору при собі необхідно мати будинкову книгу, згідно якої представником БТІ виписується довідка про склад сім’ї.
 
Також хотілось би повідомити громадян про деякі змін в призначенні субсидій. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 774, яка набрала чинності з 23.07.2011 (з дня опублікування), запроваджено подальше спрощення умов призначення житлових субсидій та врегульовано деякі найбільш проблемні питання, які впливали на можливість малозабезпечених родин оформити субсидію а саме:
 
1. З 23.07.2011 заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг не враховується при призначенні житлової субсидії. Сім’ї, що мають заборгованість з оплати житлово- комунальних послуг мають право звернутись за призначенням житлової субсидії.
 
2. Комісіям при місцевих органах виконавчої влади дозволено приймати безстрокові рішення про призначення житлових субсидій на загальну житлову площу сім’ям, які складаються з непрацездатних осіб, до зміни обставин у таких сім’ях (зміна складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, їх сімейного стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів).Тобто, у разі коли комісією буде прийнято рішення про призначення субсидії на загальну площу житла, при наступному зверненні за субсидією справа цієї сім’ї не виноситься на розгляд комісії. Субсидія призначається на термін встановлений законодавством ( 6 місяців, або опалювальний період, або 12 місяців).
 
3. Врегульовано питання щодо призначення субсидій сім’ям, в яких члени родини відсутні тривалий час (працюють або навчаються в іншому регіоні, перебувають на лікуванні чи в місцях позбавлення волі). Відтепер кількість осіб, виходячи з якої призначається субсидія за наявності засобів обліку комунальних послуг, визначається з урахуванням підтверджуючих документів про тимчасову відсутність зареєстрованих осіб, в окремих випадках - на підставі обстеження умов проживання.
 
4. При призначенні субсидій не будуть враховуватися транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску.
 
5. Поширено можливість призначення житлових субсидій на опалювальний період на випадки, коли плата за опалення нараховується за двоставковим тарифом. Тобто, субсидія буде призначатись на опалювальний період. Для призначення субсидії з жовтня громадяни мають право звернутись протягом жовтня - листопада поточного року.
 
6. Якщо сім’я економно споживала газ, воду, електроенергію у період отримання субсидії, на наступний термін розмір її обов’язкової плати зменшується на 2% за кожні 10% економії. Тобто, заощаджуючи енергоресурси та воду, одержувачі субсидій мають можливість зменшити витрати на оплату житла до 9% свого середньомісячного сукупного доходу, а сім’ї, які складаються лише з непрацездатних громадян – до 4%.
 
Запрошуємо громадян, які не в змозі самостійно вирішити питання з оплати комунальних послуг до управління праці та соціального захисту населення для оформлення субсидій за адресою смт. Братське вул. Леніна, 104 каб. 10. Прийом громадян провадиться щоденно з 8.00 год. до 17.00 год. без обідньої перерви  крім вихідних.  З метою проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення в управлінні праці та соціального захисту працює телефон «гарячої лінії»   за номером 9-15-66
Програма житлових субсидій спрямована на посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення. Спеціалісти відділу державних соціальних допомог та компенсацій  допоможуть  кожній родині, яка потребує соціального захисту.
 

  • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
  • Національне агентство з питань запобігання корупції
  • Урядова ''гаряча лінія''