Братське » Оголошення
Українська | Русский | English
Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

 структура ЦРЛ

Оголошення

Статут ЦРЛ

06/03/2019

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Братської районної ради від «20»лютого 2019 р. № _5_ СТАТУТ Братської центральної районної лікарні Братської районної ради Миколаївської області смт. Братське 2019 рік Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Братська центральна районна лікарня Братської районної ради Миколаївської області – заклад охорони здоров`я (далі – Заклад), який є об`єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області, згідно рішення Братської районної ради Миколаївської області від 12.12.2001 № 13, який утворений та зареєстрований в порядку, визначеному Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров`я». Його інтереси у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, представляє Братська районна рада Миколаївської області (далі-Власник), Братська районна державна адміністрація Миколаївської області. Постійний контроль за виконанням статутних завдань Закладу здійснює Братська районна державна адміністрація Миколаївської області (далі – Орган управління), Братська районна рада Миколаївської області та управління охорони здоров`я Миколаївської обласної державної адміністрації. Управління охорони здоров`я облдержадміністрації, Братська районна рада Миколаївської області та Братська райдержадміністрація Миколаївської області (Орган управління) є відповідальними за належне виконання функцій контролю щодо діяльності Закладу. Заклад є органом управління охороною здоров`я району. Розділ ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 2.1. Найменування Закладу: повне: Братська центральна районна лікарня Братської районної ради Миколаївської області; скорочене: Братська ЦРЛ. 2.2. Місцезнаходження Закладу: 55401, Україна, Миколаївська область, смт. Братське, вул. Чернишевського, 49. Розділ ІІІ. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ 3.1. Предметом діяльності Закладу є: надання медичної (планової та екстреної), долікарської, консультативно-діагностичної допомоги у стаціонарних, амбулаторних умовах та в умовах денного стаціонару; медична практика за спеціальностями: акушерство і гінекологія, алергологія, анестезія і інтенсивна терапія, загальна практика – сімейна медицина, гастроентерологія, геріатрія, дитяча гінекологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, комбустіологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, наркологія, неврологія, нефрологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, неонатологія, професійна патологія, психіатрія, пульмонологія, терапія, рентгенологія, ревматологія, медицина невідкладних станів, стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, підліткова терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія; надання екстреної і планово-консультативної медичної допомоги закладам охорони здоров`я району у межах характеру діяльності Закладу; здійснює організаційно методичне керівництво роботою закладів охорони здоров`я району з питань лікувально-профілактичної допомоги та санітарно-епідемічного благополуччя населення; діяльність, пов`язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відповідності з наявною ліцензією (забезпечує зберігання, перевезення, придбання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів (списку № 1 таблиці ІІ, списку № 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку №2 таблиці ІІ, списку № 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списків № 1 та № 2 таблиці ІV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів); організація і надання платних медичних послуг населенню та юридичним особам в межах, визначених чинним законодавством України; діяльність, пов`язана з переробкою донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів у відповідності з наявною ліцензією; організація санітарно-протиепідемічного режиму та догляду за хворими, що гарантують захист від внутрішньо лікарняних інфекцій, зараження медперсоналу та розповсюдження інфекцій за межі Закладу. 3.2. Заклад створений з метою: забезпечення у межах, визначених чинним законодавством, доступної кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги хворим; розвитку і підвищення ефективності медичної допомоги хворим на основі зміцнення її профілактичної спрямованості, впровадження новітніх досягнень науки та медичної практики в діагностику і лікування з використанням найбільш прогресивних (в тому числі нетрадиційних) методів їх організації і проведення в умовах Закладу; проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих, медичної реабілітації; вивчення і розповсюдження передового досвіду інших медичних закладів. 3.3. Якщо для зайняття вищеназваними видами діяльності чинне законодавство потребує одержання ліцензії, то Заклад може здійснювати цю діяльність тільки після одержання ліцензії в установленому законом порядку. 3.4. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання. Розділ ІV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ 4.1. Заклад є юридичною особою. Прав та обов`язків юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації. Виконує функції відділу охорони здоров`я органу управління, підзвітний та підконтрольний Власнику, Органу управління та Управлінню охорони здоров`я Миколаївської обласної державної адміністрації. 4.2. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, інших актів чинного законодавства України та на підставі цього Статуту. 4.3. Участь Закладу в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об`єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству України про захист економічної конкуренції, згідно з вимогами чинного законодавства та цим Статутом. 4.4. Заклад веде самостійний баланс, реєстраційний та спеціальний реєстраційний рахунки в управлінні державного казначейства в Братському районі Миколаївської області. Має круглу гербову печатку, печатки та штампи зі своїм найменуванням, бланки. 4.5. Структура закладу, межа закріпленої за ним території обслуговування, сфери діяльності, потужність, зміст та порядок здійснення зовнішніх зв`язків, визначаються медичною радою закладу за участю представників Власника, Органу управління та управління охорони здоров`я Миколаївської обласної державної адміністрації. Кошторис, план асигнувань і штатний розпис затверджуються головою Братської районної державної адміністрації. 4.6. Заклад має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту. 4.7. Заклад має повну юридичну правоздатність і здійснює будь-які операції у межах предмета своєї діяльності згідно з чинним законодавством України та цим Статутом. Заклад має право за погодженням з управлінням охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації створювати госпрозрахункові підрозділи (відділення, кабінети), розробляти та затверджувати відповідні положення про їх діяльність. 4.8. Заклад не несе відповідальності за зобов`язаннями держави, територіальних громад сіл, селищ Братського району та органу, уповноваженого Власником управляти майном. Розділ V. МАЙНО ЗАКЛАДУ 5.1. Майно Закладу становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу. Майно закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє та користується зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. 5.2. Джерелами формування майна Закладу є: майно, передане йому Власником або уповноваженим ним органом; майно, придбане у інших суб`єктів; майно, що надходить безоплатно або у вигляді незворотної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвування юридичних і фізичних осіб; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 5.3. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові об`єкти, що належать до основних фондів, Заклад має право лише за попередньою згодою Власника або (та) уповноваженого ним органу згідно діючих нормативно – правових актів і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Кошти, одержані в результаті відчуження зазначеного майна, спрямовуються виключно на розвиток Закладу. 5.4. Здача Закладом в оренду майна, що належить йому на праві оперативного управління, здійснюється за згодою Власника або (та) уповноваженого ним органу, відповідно до вимог чинного законодавства України. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників, членів), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. 5.5. Списання з балансу основних фондів Закладу здійснюється за згодою Власника або уповноваженого ним органу, в установленому чинним законодавством порядку. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, прискорена амортизація основних фондів можуть проводитися лише за згодою Власника або уповноваженого ним органу. 5.6. Заклад здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, в тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або закріплених за Закладом, здійснюється за погодженням з Власником або уповноваженим ним органом. 5.7. Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Закладу в установленому чинним законодавством порядку, зокрема, за рішенням суду. Розділ VІ. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЗАКЛАДУ 6.1. Для забезпечення виконання зазначеної мети Заклад має право: самостійно визначати перспективи свого розвитку, здійснювати лікувально-профілактичну та господарську діяльність на основі програм, перспективних та поточних планів; списувати з балансу обладнання і матеріали згідно із законодавством України за узгодженням з Власником або уповноваженим ним органом; за рахунок коштів Власника, обласного бюджету, районного бюджету, власних надходжень, кредитів банків закуповувати лікарські засоби, медичне і технологічне обладнання, автотранспортні засоби, прилади, різні матеріали, комплектуючі вироби, технічну документацію, різні послуги відповідно до чинного законодавства; здійснювати діяльність, пов`язану з придбанням, зберіганням, перевезенням, відпуском та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 6.2. Заклад має право укладати та виконувати усі передбачені законодавством види договорів, угод, контрактів та інших юридичних актів з юридичними і фізичними особами з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством та цим Статутом. 6.3. Заклад: забезпечує своєчасну сплату податків, зборів (обов`язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України; забезпечує ефективне використання і збереження відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області; несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України при користуванні відведеною земельною ділянкою; здійснює будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів; забезпечує своєчасне освоєння нових технічних потужностей науково-технічного прогресу та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання, несе відповідальність за незадовільне його використання; здійснює заходи із удосконалення організації роботи та матеріально-технічного забезпечення; придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб; створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; забезпечує економне та раціональне використання фонду заробітної плати і своєчасні розрахунки з працівниками Закладу; виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 6.4. У разі порушення Закладом законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України. 6.5. Заклад веде бухгалтерський, оперативний, статистичний та інші види обліку згідно з чинним законодавством. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку, статистичної і фінансової звітності в межах розподілу обов`язків. Розділ VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 7.1. Заклад самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із предмета і мети діяльності, передбачених цим Статутом, наявних власних можливостей, матеріальних та фінансових ресурсів. Головною формою планування та організаційної діяльності Закладу є власні поточні і перспективні плани лікувально-профілактичного процесу та соціального розвитку. Річний план Закладу затверджується Органом управління. Планом передбачається розвиток матеріально-технічної бази, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт приміщень, технічне переоснащення та модернізація обладнання, а також створення необхідних матеріальних умов для вирішення соціальних проблем. Розділ VІІІ. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 8.1. Заклад фінансується за рахунок районного бюджету і є неприбутковою організацією. 8.2. Заклад здійснює господарську діяльність у межах бюджетних асигнувань та на основі оперативного управління майном. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. 8.3. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з чинним законодавством України. 8.4. Директор Закладу обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з умовами, передбаченими колективним договором, та відповідно до вимог чинного законодавства України. Преміювання директора, медичного директора та їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється директором Закладу за погодженням з Органом управління в межах наявних коштів на оплату праці. 8.5. Заклад здійснює оплату праці в межах фонду оплати праці з урахуванням умов колективного договору. 8.6. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від установленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати. 8.7. Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів України, розмірів посадових окладів та затвердженого штатного розпису. Розділ ІХ. ОХОРОНА ПРАЦІ 9.1. Адміністрація Закладу забезпечує дотримання установленого для працівників режиму роботи, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки на підставі чинного законодавства України з цих питань. 9.2. Згідно із Законом України «Про охорону праці» адміністрація Закладу зобов`язана забезпечити для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови праці та нести відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, заподіяну їх здоров`ю та працездатності. Розділ Х. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 10.1. Заклад має право здійснювати міжнародне співробітництво відповідно до чинного законодавства України. Розділ ХІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 11.1. Управління Закладом здійснюється Власником та Органом управління відповідно до цього Статуту. 11.2. Поточне керівництво (оперативне управління) закладом здійснює директор, який призначається на посаду головою Братської районної державної адміністрації Миколаївської області на конкурсній основі, після затвердження кандидатури на пленарному засіданні районної ради, шляхом укладення з ним контракту на строк від трьох до п`яти років. Директор Закладу звільняються з посади головою Братської районної державної адміністрації Миколаївської області з підстав та в порядку, передбачених діючим законодавством України, після погодження звільнення на пленарному засіданні районної ради. 11.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності Закладу, за винятком питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенції Власника. Директор Закладу: Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров'я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров'я кваліфікованими працівниками а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров'я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров'я. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров'я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня. Розпоряджається коштами та майном Закладу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Являється розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня; Укладає договори та угоди, які пов`язані з діяльністю Закладу; Видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності які необхідні для забезпечення діяльності Закладу; Відкриває в управлінні державного казначейства реєстраційні та спеціальні рахунки, розпоряджається майном у порядку, визначеному чинним Законодавством та цим Статутом; Призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу, затверджує їх посадові інструкції; Визначає структуру та штатний розпис Закладу за погодженням з Власником або уповноваженим ним органом; Призначає та звільняє заступників, розподіляє функції та повноваження між ними; У межах своєї компетенції видає накази та інші обов`язкові для виконання усіма працівниками акти, контролює їх виконання; Вчиняє інші дії в порядку та межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом; 11.4. Керівники структурних підрозділів закладу несуть персональну відповідальність за раціональну та технічно грамотну експлуатацію діагностичної та лікувальної апаратури, розробку та виконання посадових інструкцій підлеглими працівниками, інструктаж з техніки безпеки праці та протипожежної безпеки. Розділ ХІІ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ 12.1. Трудовий колектив Закладу становлять громадяни, які беруть участь у діяльності Закладу на основі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини між працівниками та Закладом. 12.2. Повноваження трудового колективу Закладу реалізовуються загальними зборами (конференцією) та через його виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати будь-які органи, до складу яких не може входити директор Закладу. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Закладу без згоди відповідного органу колективу та урахування вимог чинного законодавства України. 12.3. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу належать: укладання та переукладання колективного договору з адміністрацією Закладу; затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, розгляд інших основних положень, які регламентують діяльність Закладу (оплата праці), перспективних цільових планів; розгляд результатів роботи трудового колективу за рік. 12.4. Збори (конференції) трудового колективу Закладу проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. 12.5. З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудового колективу і адміністрації Закладу, а також питань охорони праці, соціального розвитку, відповідно до вимог чинного законодавства України укладається колективний договір. Право укладання колективного договору від імені Власника надається директору Закладу, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Розділ ХІІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ 13.1. Взаємовідносини Закладу здійснюються на підставі чинного законодавства України. 13.2. Відносини Закладу з іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів в установленому чинним законодавством порядку. Розділ ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ 14.1. Ліквідація та реорганізація Закладу (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), здійснюється за рішенням Власника відповідно до чинного законодавства України. 14.2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією створеною органом органом управління майном, за дорученням Власника. Порядок і строки ліквідації Закладу визначаються згідно з чинним законодавством України. 14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Закладу. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Закладу. 14.4. У разі реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів передбачених чинним законодавством України. У разі припинення Закладу (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету. 14.5. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Розділ ХІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації. Голова Братської районної ради Миколаївської області Т.М. Фесько

Всі оголошення →