Братське » Оголошення
Українська | Русский | English
Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

 структура ЦРЛ

Оголошення

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Братської центральної районної лікарні

06/03/2019

Правові підстави проведення конкурсу Розпорядження голови Братської районної державної адміністрації Миколаївської області від 25 лютого 2019 № 32-р «Про проведення конкурсу та формування конкурсної комісії при Братській райдержадміністрації на зайняття посади директора Братської центральної районної лікарні». Найменування та місцезнаходження установи Братська центральна районна лікарня Братської районної ради Миколаївської області 55401, Миколаївська область, смт. Братське, вул. Чернишевського, будинок 49 Основні напрями діяльності Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів. Братська центральна районна лікарня - є бюджетним спеціалізованим закладом охорони здоров’я на 58 ліжок та поліклінікою на 180 відвідувань на зміну, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ Братського району, інтереси яких у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, представляє Братська районна рада. Статут та структура Братської центральної районної лікарні: Додаток 1 – Статут Братської центральної районної лікарні Додаток 2 – Структура Братської центральної районної лікарні Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Братської центральної районної лікарні складають: Загальний фонд - 12.680.000,00 ( дванадцять мільйонів шістьсот вісімдесят тисяч ) грн. Спеціальний фонд – 357.350,00 (триста п`ятдесят сім тисяч триста п`ятдесят) грн. Оплата праці керівника закладу Посадовий оклад – згідно 15 тарифного розряду «Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення», затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров`я України від 05.10.2005 № 308/519. Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі Документи для участі у конкурсі приймаються з 07 березня 2019 року по 21 березня 2019 року за адресою: смт. Братське, вул. Миру 131, каб. 206. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок Телефон для довідок: (05131) 9 10 61, е-mail: bratskoe@mk.gov.ua (з зазначенням «для конкурсної комісії»). Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою: 1) копія паспорта громадянина України; 2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади; 3) резюме у довільній формі; 4) автобіографія; 5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи; 6) згода на обробку персональних даних; 7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу; 8) довідка МВС про відсутність судимості; 9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України; 10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду; 11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів; 12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. Вимоги до претендентів на посаду : - вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров`я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров`я»; - стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років. Дата і місце проведення конкурсу Конкурс проводиться 25.03.2019 року за адресою: смт. Братське, вулиця Миру, 131. Додаток 1 Голові конкурсної комісії ______________ ____________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) ____________________________________ ____________________________________, (прізвище, ім’я та по батькові претендента) який (яка) проживає за адресою: ____________________________________ ____________________________________, ____________________________________ (номер контактного телефону) e-mail _________________@ ___________ (заповнюється друкованими літерами) ЗАЯВА Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _______________________________________________________________________ (найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади) Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах. Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів): □ надсилання листа на зазначену адресу; □ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу; □ телефонного дзвінка за номером ___________________________; □ _______________________________________________________. (в інший доступний спосіб)* ___ __________ 20___ р. ___________________ (підпис) _______ * У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти. Додаток 2 ЗГОДА на обробку персональних даних Я, _________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові) народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу (серія ___ № ________), виданий ____________________________________ ________________________________________________________________, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на: обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах; використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону); поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону). Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних. ______ ______________20___ р. __________________ (підпис) Додаток 3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції” Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена). ____ __________20___ р. ________________ ___________________ (підпис) (прізвище, та ініціали) _____________________ Додаток 4 ЗАЯВА* про відсутність конфлікту інтересів Прізвище, ім’я, по батькові Місце роботи Номер контактного телефону Електронна адреса __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами: 1) акції, облігації та інші цінні папери? _____________________________________________ _____________________________________________ так** ні 2) комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)? _____________________________________________ _____________________________________________ так** ні 2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на: 1) патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)? _____________________________________________ _____________________________________________ так** ні 2) запатентоване ноу-хау? _____________________________________________ _____________________________________________ так** ні 3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)? _____________________________________________ _____________________________________________ так** ні 4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)? _____________________________________________ _____________________________________________ так** ні 5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися посади (назва посади)? _____________________________________________ _____________________________________________ так** ні 6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність? _____________________________________________ _____________________________________________ так** ні Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію. Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління. ____ _______ 20___ р. ________________ (підпис) ____________ * У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень. До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи. Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо). Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду. ** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці. _____________________

Всі оголошення →