Головна Новини Державні закупівлі Звернення громадян Запобігання проявам корупції Доступ до публічної інформації Правова допомога

Програма розвитку малого підприємництва

Програма підтримки малого підприємництва в Братському районі на 2011-2012 роки (далі – Програма) розроблена на виконання статті 9 Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва” та доручення Кабінету Міністрів України від 24.05.06 № 18874/1/1-06.
Підготовку програми на 2011-2012 роки здійснено відповідно до пріоритетних напрямків розвитку Братського району на період до 2015 року, які затверджені рішенням ХХІІ сесії Братської районної ради від 19 червня 2008 року, з урахуванням положень Законів України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, указів Президента України, інших законодавчих, програмних та нормативно - правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, а також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.08 р. № 67. Відповідно до вищезазначених Методичних рекомендацій, до розробки проекту Програми залучено широке коло зацікавлених суб´єктів підприємницької, а також працівники банківських установ, представники органів виконавчої влади, депутати районної ради.
Районна програма є одним з важливих інструментів реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку малого підприємництва, активної регіональної політики, політики зайнятості населення, та інвестиційно-інноваційної стратегії держави. Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в районі.

ПОЛОЖЕННЯ
про місцеву галузеву раду підприємців

1. Місцева галузева рада підприємців є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при Братській районній державній адміністрації (далі — галузева рада).
2. Галузева рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями галузевої ради є:
1) сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва;
2) підготовка в установленому порядку пропозицій щодо перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;
3) участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики;
4) розгляд проектів щодо комплексних та цільових регіональних програм розвитку підприємництва та проведення аналізу їх виконання;
5) підготовка та подання відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозицій щодо:
формування та реалізації державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання;
створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в районі;
розв’язання спірних питань, що виникають у сфері підприємництва;
упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду (контролю) перевірок суб’єктів господарювання;
6) установлення громадського контролю за дотриманням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при розробленні проектів розпоряджень та рішень, а також процедур, передбачених Законами України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;
7) забезпечення розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної суспільно-корисної підприємницької діяльності, відродження найкращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва.
4. Галузева рада має право:
1) утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ (за погодженням з їх керівниками) та громадських організацій, а також незалежних експертів;
2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, що необхідні для виконання покладених на неї завдань;
3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;
4) подавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції;
5) брати участь в установленому порядку через своїх представників, визначених відповідною колегією, у проведенні щорічної оцінки та атестації державних службовців місцевих органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана з регулюванням підприємницької діяльності;
6) делегувати в установленому порядку своїх представників до складу конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, повноваження яких пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності.
Місцева галузева рада підприємців делегує також своїх представників до складу регіональної галузевої ради підприємців.
5. Галузева рада провадить свою діяльність на основі взаємодії та партнерства з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також об’єднаннями підприємців.
6. Склад галузевої ради формується з числа представників суб’єктів господарювання, об’єднань підприємців відповідної галузі та у разі необхідності інших галузевих рад.
Персональний склад галузевої ради затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації згідно з поданими заявками протягом 30 календарних днів з дати їх подання.
Склад галузевої ради щороку оновлюється.
7. Галузева рада обирає з числа своїх членів голову, заступника та секретаря, а також своїх представників до складу колегії регіональних галузевих рад.
8. Члени галузевої Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
9. Основною формою роботи галузевої ради є засідання, що проводяться не рідше одного разу на місяць.
10. Оголошення про день і час проведення засідання галузевої ради розміщується у місцевих засобах масової інформації не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати проведення засідання.
11. Для вирішення спільних питань, в разі необхідності утворюється колегія з числа представників місцевих галузевих рад.
Засідання колегії галузевих рад проводяться щокварталу.
Позачергове засідання колегії галузевих рад проводиться за ініціативою одного з голів галузевої ради або голови райдержадміністрації.
На засіданнях таких колегій головують почергово голови галузевих рад.
12. Галузева рада та колегія галузевих рад на своїх засіданнях приймають рішення, що оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.
13. Рішення галузевої ради та колегії галузевих рад вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні їх членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.
14. Галузева рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність.
15. Рішення галузевої ради мають рекомендаційний характер.
16. Галузева рада має бланк із своїм найменуванням.
17. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи галузевої ради здійснюється відповідним територіальним органом Держкомпідприємництва.

Склад
місцевої галузевої ради підприємців при райдержадміністрації з питань діяльності ринків та торгівлі

Голова галузевої ради
Мельник
Неоніла Пилипівна - директор комунального підприємства «Братський ринок» (за узгодженням)
Заступник галузевої ради
Білоіваненко
Дмитро Володимирович - фізична особа – підприємець (за узгодженням)
Члени галузевої ради
Менчинська
Наталя Володимирівна - директор торгівельно-закупівельного кооперативного підприємства «Надія» (за узгодженням)
Паладій Ігор
- фізична особа – підприємець, голова Спілки підприємців (за узгодженням)
Левченко
Людмила Іллівна
- фізична особа – підприємець (за узгодженням)

ЗВІТ
про здійснення Братською районною державною адміністрацією державної регуляторної політики за січень-вересень 2014 року

Здійснення регуляторної діяльності у сфері господарських відносин райдержадміністрацією проводилось згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».
Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» в грудні 2013 року затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014рік, зміни до якого було внесено в квітні та вересні п.р.. План діяльності Братської районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік зі змінами та план-графік відстеження результативності регуляторних актів оприлюднені в районній газеті «Перемога» та розміщений на офіційному сайті райдержадміністрації.
За січень-вересень 2014 року райдержадміністрацією прийнято два регуляторних акта:
- розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 17 лютого 2014 року № 45-р «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації» та зареєстроване в районному управлінні юстиції 11 березня 2014 року за № 6/173. Здійснено базове відстеження даного регуляторного акту;
- розпорядження голови Братської районної державної адміністрації від 09 липня 2014 року № 156-р «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Братській районній державній адміністрації» та зареєстроване в районному управлінні юстиції 1 серпня 2014 року за № 25/192. Здійснено базове відстеження даного регуляторного акту;

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» проекти вищезазначених регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналізу його регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика». Проекти направлено на погодження до Держпідприємництва України.

Матеріали про регуляторну діяльність розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика».

Додаток 1
до Порядку використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва на реалізацію проектів
(підпункт 1 пункт 5 розділ ІІІ)

ЗАЯВКА
на участь у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктам малого та середнього підприємництва

Прошу допустити ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця)

до участі у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитом, залученим на реалізацію проекту
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(назва проекту)

Відомості про суб’єкта підприємництва:

Керівник ( посада, П.І.Б.) ____________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Місцезнаходження виробничих потужностей
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон _____________________, факс __________________________________

Електрона адреса ____________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________

Вид діяльності (основний) _____________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи-підприємця)
____________________________________________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи __________________
Банківські реквізити __________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата і номер державної реєстрації _______________________________________
Найменування органу державної реєстрації ____________________________________________________________________
Найменування банку, який надає кредит _________________________________
Дата та номер кредитної угоди _________________________________________
Строк дії кредитної угоди _____________________________________________
Сума кредиту, грн. ____________________________________________________
Відсоткова ставка банку за користування кредитом, % _____________________
Цільове призначення кредиту ____________________________________________________________________

З вимогами порядку та умов проведення конкурсу на отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктам малого та середнього підприємництва, ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

Кошти, що можуть бути одержані мною як часткова компенсація відсоткової ставки за кредитом, зобов’язуюсь використовувати виключно на здійснення підприємницької діяльності.


Керівник ___________________ ______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Вiд 06 Липня 2017 № 247-р
Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва на реалізацію проектів


Зареєстровано в головному територіальному управлінні юстиції
у Миколаївсьекій області 10 липня 2017 року № 199/2780


Відповідно до статей 2, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», статей 9, 16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», рішення Миколаївської обласної ради від 22 грудня 2016 року № 2 «Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2015 – 2016 роки та затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2017 – 2018 роки», з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва області:

1. Затвердити Порядок використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації проектів, що додається.

2. Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації (Васильєвій М.В.) подати це розпорядження на державну реєстрацію до головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

3. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації (Іваненко О.О.) довести це розпорядження до відома населення через засоби масової інформації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Кушніра О.В.


Голова Миколаївської обласної
державної адміністрації О.Ю. Савченко

Додатки
Порядок використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва [pdf]
ЗАЯВКА на участь у конкурсному відборі [doc]
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ учасників конкурсного відбору [doc]

http://www.mk.gov.ua/store/files/dop-15170-01ce16ce4e819ae97c9e89c46bd298df.pdf

  Державна регуляторна служба України з метою вдосконалення методичного забезпечення регуляторних органів за підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» та спільно з Центром комерційного права підготувала роз’яснення типових питань, які в
Формат: DOC | Добавлен: 03/09/2019 13:45:12
111Kb Скачать скачать
  ПРОГРАМА підтримки малого підприємництва у Братському районі на 2011-2012 роки
Формат: DOC | Добавлен: 03/09/2019 13:45:47
209Kb Скачать скачать
  ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ учасників конкурсного відбору на отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктам малого та середнього підприємництва
Формат: DOC | Добавлен: 03/09/2019 15:43:06
34Kb Скачать скачать
  ЗАЯВКА на участь у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктам малого та середнього підприємництва
Формат: DOC | Добавлен: 03/09/2019 15:44:56
34Kb Скачать скачать

Закон України